KARTICE PARTNERA – ZATVARANJE

Svaki partner može da ima jednu ili više finansijskih kartica koje se zatvaraju po posebnim pravilima. Sve stavke koje su u kartici označene oznakom „*“ su otvorene, a one bez oznake „*“ su zatvorene. Uvek kada sa upisuje nova stavka u karticu ili se neka postojeća briše ili menja, poziva se procedura koja zatvara karticu partnera. Ta procedura po definisanim pravilima pokušava da novu stavku zatvori sa nekom postojećom. To se dešava kad se kreira nova faktura, evidentira stavka izvoda, itd. Evo kako radi procedura za zatvaranje stavki:

1. Proveri se da li partner ima uključenu opciju za blokiranje zatvaranja stavki (Alt-Z). Ako je ova opcija uključena, zatvaranje se prekida – sve stavke ostaju otvorene.

2. Sve otvorene stavke se sortiraju po datumu valute (NE po datumu dokumenta).

3. Ako je uključena opcija „zatvaranje po iznosima“, prvo se zatvaraju stavke koje imaju iste iznose. Na primer, postoji faktura od 100 din i uplata od 100 din, one se odmah zatvaraju. Pri tom nije bitan broj dokumenta. Ova opcija se koristi samo izuzetno i u principu nije preporučljivo njeno korišćenje.

4. Zatvaraju se sve stavke koje imaju identičan broj dokumenta. Na primer, ako postoji faktura if-100 i uplata koja u broju dokumenta takođe sadrži oznaku if-100, te dve stavke se zatvaraju. Ako nisu u pitanju isti iznosi (na primer, faktura je veća od uplate), zatvara se samo manji iznos.

5. Zatvaraju se sve preostale stavke, bez obzira na poziv na broj. Pri tom se stavke uzimaju redom po datumu valute.

Podrazumevana vrednost parametara je da se rade procedure 1, 2, 4, 5 i to baš tim redosledom. Kao što je rečeno, zatvaranje se obavlja uvek kada se nešto menja na kartici (nova faktura, uplata, …). Komandom Shift-F8 se resetuje čitava kartica – otvaraju se sve stavke i ponovo se zatvara čitava kartica. Program ima automatski sistem da uvek kada se pristupa kartici proveri da li je kartica dobro zatvorena. Ukoliko nije, kartica se resetuje i ponovo se zatvara.

Do problema može doći ukoliko iz bilo kog razloga dođe do prekida u zatvaranju i tako ostanu stavke koje „vise“. Tada treba resetovati čitavu karticu. Treba napomenuti da test baze automatski zatvara sve kartice kod kojih primeti bilo kakvu nepravilnost.