U ovoj tabeli se definišu maloprodajne kase, podešavaju zajednički parametri za sve kase i slično. Dostupne su sledeće komande:

Enter – Ulazak u kasu i pregled računa.

F2 – Kreiranje nove kase. Zadaje se broj kase (nudi se prvi sledeći), opis, početni broj paragona i magacin iz koga će kasa skidati zalihe. Opciono se može uključiti i parametar „BEZ AŽURIRANJA KOLIČINA“, koji označava kasu kod koje ne treba skidati količine sa zaliha. MP objekat se može automatski dopunjavati ako se zada magacin za dopunu, kao i registrator internih naloga za te prenose. Opcije REG.FAKTURA i TIP FAKTURE služe za izbor registratora i tipa fakture na nivou svake kase (ovo podešavanje ima veći prioritet od Ctrl-F10).

F3 – Brisanje kase. Da bi se kasa izbrisala, neophodno je da u njoj ne postoje stavke.

Ctrl-F3 – Brisanje trake. Traka se povremeno može izbrisati, jer su podaci o prodaji sačuvani u evidenciji MP.

F4 – Izmena podataka za kasu.

F6 – Meni iz koga se može raditi transfer podataka, generisati trgovačka knjiga ili raditi u evidenciji čekova građana.

F8 – Resetovanje kase. Kada neki korisnik uđe u jednu od kasa, ona se automatski blokira za pristup drugih korisnika. Ukoliko iz bilo kog razloga bude nasilno prekinut rad dok je korisnik u kasi, zabrana će ostati aktivna i ni jedan korisnik neće imati pristup toj kasi. Komanda F8 resetuje zabranu i omogućava da se normalno uđe u kasu. Naravno, ova komanda se koristi samo u slučaju nužde. Ukoliko je u parametrima definisano da je u sistemu samo jedna kasa, onda se ova komanda automatski izvršava svaki put kad dođe do kolizije.

Ctrl-F8 – Razne operacije sa fiskalnim štampačem.

F9 – Definisanje napomena po uslovu.

F10 – Razni izveštaji o kasi

PRODATI ARTIKLI – Spisak prodatih artikala u zadatom periodu.
BROJ URAĐENIH RAČUNA – Spisak i zbir urađenih računa u nekom periodu.

Ctrl-F10 – Podešavanje raznih opcija za sve kase.