KAŠNJENJA KUPCA – Lista svih kupaca koji su kasnili sa uplatama, sa brojem fakture, uplaćenim iznosom i kašnjenjem u danima. Ukoliko se izabere opcija sa ranije plaćenim fakturama, izveštaj daje i spisak svih ranije plaćenih faktura, kao i fakture plaćene u roku, sa brojem dana do datuma valute.