KANALI PRODAJE

Kanali prodaje služe za podelu kupaca po željenim kategorijama. Na primer, takva podela može biti MALOPRODAJA, VELEPRODAJA, DISTRIBUTERI, … Svaka kategorije se dalje može granati na proizvoljan broj potkategorija itd.

Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Upis nove kategorije

F3 – Brisanje kategorije

F4 – Izmena kategorije

F5 – Štampanje svih kategorija

Shift-F5 – Štampanje svih kategorija sa potkategorijama

F6 – Označavanje kategorije.

Shift-F6 – Prenos označenih kategorija u tekući nivo.

F10 – Razni izveštaji o kanalima prodaje