KLASE ARTIKALA ZA NARUČIVANJE

Sve artikle možete podeliti u određene grupe, po tretmanu koji imaju prilikom naručivanja. Za svaku grupu (klasu) se može zadati minimalna mesečna prosečna prodaja, kao i odgovarajući SS OIL parametar.

F2 – Upis nove klase

F3 – Brisanje klase. Pri brisanju se ne proverava da li je klasa upotrebljena u nekom artiklu.

F4 – Izmena klase

F5 – Štampanje spiska svih klasa