KNJIGA IZLAZNIH FAKTURA – Ovaj izveštaj daje spisak izdatih faktura sa osnovnim podacima i ostvarenim uplatama. Postoji varijanta u kome se izdate fakture sortiraju po datumu ili nesortirana varijanta.