Knjiga odluka služi za evidenciju i čuvanje odluka firme. Svaki dokument ima tekstualni deo, a mogu se kao dodatak upisati proizvoljan broj datoteka. Mogu se koristiti sledeće komande:

Enter – Unos teksta odluke.

F2 – Kreiranje nove odluke. Unosi se redni broj, datum, naziv odluke, kao i opciono lokacija na kojoj se odluka nalazi.

F3 – Brisanje odluke (sistemska opcija).

F4 – Izmena podataka za odluku

F5 – Štampanje odluke

F6 – Štampa knjige odluka

F7 – Traženje odluke

Alt-W – Snimanje odluke u clipboard

Alt-R – Učitavanje odluke iz clipboarda

Alt-O – Potpisivanje odluke

Alt-F1 – Pregled transakcija za tekuću odluku

Alt-H – Naizmenično uključenje/isključenje pregleda odluke.

Alt-E – E-Arhiva

S – Storniranje odluke. Ovu komandu mogu koristiti samo korisnici sa sasitemskim pravima.