Ova opcija služi za definisanje i vođenje knjiga izdatih faktura. Na osnovu ove evidencije se kasnije pravi poreska prijava za PDV. Prvi korak je definisanje knjiga izdatih računa. Za to se koriste standardne komande F2, F3, F4. Za svaku knjigu se zadaje naziv, lista registratora izlaznih faktura koje ulaze u knjigu, kao i lista MP objekata koje treba upisivati u knjigu (na osnovu evidencije maloprodaje). Ukoliko KIF ne treba da uđe u obračun PDV, uključuje se oznaka „NE ULAZI U OBRAČUN“. Ta opcija se koristi (na primer) kod računa izdatih iz MP, jer je PDV već obračunat preko MP pazara. Opcija „OBRAČUN BEZ OSNOVICE“ se koristi za avansne fakture gde se u poreskoj prijavi ne upisuje osnovica, već samo obračunat porez. Opcija DATUM PROMETA/AVANSA znači da se kod knjiženja faktura uzima u obzir datum prometa odnosno datum uplate avansa, ako je zadat.

Posle definisanje knjige, komandom ENTER se ulazi u stavke i tu se mogu koristiti sledeće komande:

Enter – Pregled originalnog dokumenta.

F2 – Ručni upis nove stavke u knjigu izdatih računa.

F3 – Brisanje stavke iz knjige.

Ctrl-F3 – Brisanje svih stavki u zadatom intervalu.

F4 – Generisanje knjige za određeni period. Koriste se podaci iz operativne evidencije.

Shift-F4 – Izmena stavke (samo ako je ručno uneta).

F5 – Štampanje knjige izdatih računa.

F7 – Selekcija stavki za jednog kupca.

Alt-W – Snimanje u clipboard svih stavki KIF kojima je datum knjiženja u narednoj godini, a datum računa u prethodnoj godini. Na primer, ako je račun od 31.12.2005. godine, a proknjižen je 17.01.2006. godine. Ovaj račun treba normalno proknjižiti u 2005. godini, ali pošto je proknjižen posle obračuna PDV, treba ga preneti u KIF za 2006. godinu. To se radi ovom komandom u KIF za 2005. godinu.

Alt-R – Učitavanje iz clipboarda stavki za KIF.

SRAVNJIVANJE KIF SA EVIDENCIJOM (stari obračuni)

KIF se može uporediti sa „Specifikacijom izdatih računa“. Pri tom se porede pozicije 12-15 (osnovica i PDV). Ukoliko je bilo avansa, oni smanjuju PDV, pa se poredi osnovica i PDV uvećan za avanse:

U Specifikaciji izdatih faktura se izabere isti period, registratori i uporedi se suma sa kraja izveštaja:

Kod KIF sa avansnim fakturama se mogu javiti stavke koje nisu vezane sa konačnim fakturama. One se knjiže sa oznakom „??“ i umanjuju vrednost KIF. Tada se poredi sledeće:

Sa sledećim stavkama u „Specifikaciji faktura“: