KOMERCIJALISTI

Evidencija komercijalista omogućava podelu i analizu rada zaposlenih u komercijali. Glavna tabela sadrži spisak komercijalista sa osnovnim podacima (ime, prezime, adresa, …). Opciono se komercijalisti može dodeliti i nadređeni menadžer. Ukoliko se unese „-„, komercijalista nema menadžera. Ukoliko se unese menadžer koji je identičan komercijalisti, briše se oznaka menadžera. Svakom komercijalisti se mogu dodeliti određene firme ili određene fakture i u proizvoljnom trenutku dobiti izveštaj o fakturama koje je realizovao određeni komercijalista.

Dostupne su sledeće komande:

Enter – Spisak partnera dodeljenih određenom komercijalisti.

F2 – Upis komercijaliste u evidenciju.

F3 – Brisanje komercijaliste iz evidencije.

F4 – Izmena komercijaliste.

F5 – Štampanje spiska komercijalista.

Shift-F5 – Štampanje spiska svih firmi sa adresama i telefonima po komercijalistima. Pre štampe se mogu izabrati kolone koje će se štampati.

F6 – Definisanje plana prodaje po artiklima. Za svakog komercijalistu se može definisati plan prodaje po svakom artiklu. Pri tom se mogu koristiti uobičajene komande za traženje artikala, kao i komande F7 i Shift-F7 za pretraživanje.

F8 – Zadavanje provizija za sve komercijaliste po broju dana od datuma valute do datuma uplate.

Shift-F8 – Zadavanje provizije za komercijalistu po tipovima dokumenata. Za svaki tip dokumenta se zadaje poseban procenat.

Alt-F8 – Za svaku vrstu artikala se zadaje bod – stimulacija koju ima tekući komercijalista. Kasnije se u izveštaju „Bodovi po fak.artiklima“ na fakturisanu robu obračunava provizija kao procenat u odnosu na fakturisanu vrednost.

Ctrl-F8 – Zadavanje provizije po vrstama artikala po kategorijama komercijalista. Provizija jedan važi za kategoriju 1, a provizija 2 za sve ostale kategorije.

F9 – Preknjižavanje svih partnera sa jednog na drugog komercijalistu. Menjaju se samo oznake na partnerima, ne i na fakturama. Opciono se može izabrati preknjižavanje samo objekata ili samo partnera.

F10 – Izveštaji o komercijalistima.