IZJAVE O KOMPENZACIJI

Korišćenjem ove opcije se mogu kreirati izjave o kompenzaciji. Prvo je neophodno zadati statuse partnera koji ulaze u kompenzaciju. Posle toga se dobija tabela svih otvorenih stavki koje ulaze u kompenzaciju. U polje KOMPENZACIJA može se uneti iznos koji se za tu stavku kompenzuje. Osim toga se mogu koristiti sledeće komande:

Enter – pregled originalnog dokumenta

Space – Označavanje stavke za kompenzaciju. Ukoliko je iznos stavke veći od razlike koja se kompenzuje, uzima se deo iznosa stavke.

F3 – Anuliranje stavke za kompenzaciju.

F5, Sh-F5 – Štampanje izjave o kompenzaciji.

Ctrl-F5 – Eksport izjave u HSF formular.