KONTA RAZNIH OBJEKATA

U okviru automatskog knjiženja u glavnoj knjizi pojavljuje se potreba za definisanjem konta nekih objekata. Na primer, konta poreza, partnera sa satusom OSTALO, … Sva ova konta se mogu definisati iz odgovarajućih opcija van glavne knjige, ali je daleko jednostavnije sve to uraditi korišćenjem ove opcije: na jednom mestu su svi objekti za koje je potrebno definisati konto.

POREZI – U okviru ove opcije definiše se konto za svaki porez iz tabele poreza.

POREZI PO OBJEKTIMA – Ako je potrebno voditi poreze na posebnim kontima za posebne objekte (na primer, firma ima više prodavnica), onda se porezi mogu posebno definisati i za svaki prodajni objekat posebno.

KONTA OBJEKATA – Svaki magacin/prodavnica ima svoj konto koji se koristi kod knjiženja. Komandom F4 se ovde mogu definisati i dimenzije po svakom objektu.

KONTO PARTNERA – Za sve partnere koji imaju status „Ostalo“ treba definisati konto. Da bi bili lakše uočljivi, takvi partneri sa nedefinisanim kontom su obeleženi posebnom bojom u tabeli.