Pre korišćenja glavne knjige potrebno je definisati kontni plan. Njega sačinjava spisak svih konta (analitičkih i sintetičkih) potrebnih za knjiženje poslovnih promena. To se obavlja korišćenjem ove opcije. Radna tabela sadrži spisak svih konta. Izbor određenog se obavlja standardnim komandama za pomeranje kursora ili brzim traženjem: ako se upiše broj „120“, kursor se automatski pomera na konto koji počinje ovim brojem.

Enter – Pregled kartice izabranog konta.

A – Konto koji zahteva analitiku. Pri knjiženju na ovakav konto, automatski će se ispisivati spisak analitičkih kartica, kako bi se izvršilo analitičko knjiženje. Ukoliko se koristi novi sistem za analitiku, oznaku za analitiku je moguće skinuti samo ako ne postoje knjiženja za taj konto koja koriste analitiku.

I – Označavanje konta ispravke vrednosti. Ova konta se kasnije pri izradi bilansa stanja računaju kao ispravka vrednosti.

Tab – Selektovanje određenih konta. Svaki konto se ovako može selektovati, što se koristi kasnije u izveštajima.

Space – Pregled konta po prefiksu. Ova opcija omogućava da pogledate karticu izabranog konta po prefiksu. Na primer, ako zadate konto 02, dobićete zbirnu karticu svih konta koja počinju sa 02: 021, 02100, 029, …

F2 – Upis novog konta u kontni plan. Za svaki konto se upisuje broj koji ga predstavlja (na primer, 1300), zatim tekstualni opis konta, skraćeni opis (koristi se u nekim izveštajima) i posebna šifra konta. Šifra predstavlja alternativni naziv za konto koji se kasnije može koristiti prilikom unosa nekih dokumenata. Na primer, ako se za konto 5520 unese šifra „REP“, onda će se kasnije unosom skraćenice REP podrazumevati da se misli na konto 5520. Analitička konta treba označiti posebnom oznakom. Za konta koja se knjiže u deviznim iznosima se uključuje odgovarajuća oznaka i bira se jedna od valuta koja će se knjižiti na taj konto. Svaki konto može imati i alternativnu oznaku (ALT.OZNAKA) i opis koji se koriste (na primer) za paralelno označavanje domaćeg kontnog plana inostranim kontima. Za svaki konto se mogu definisati i dimenzije koje su obavezne za unos.

Shift-F2 – Kopiranje opisa konta u skraćene nazive. Svaki konto osim tekstualnog dela ima i skraćeni opis koji se koristi u izveštajima. Ova opcija omogućava da se sve ili samo neke skraćenice formiraju tako što se puni nazivi skrate na određenu dužinu.

Ctrl-F2 – Označavanje svih konta bez prometa.

F3 – Brisanje konta. Ukoliko nema knjiženih stavki na izabranom kontu, ova opcija briše konto iz spiska.

Shift-F3 – Brisanje svih oznaka sa konta.

Ctrl-F3 – Brisanje svih označenih konta. Konto se briše samo ako nema proknjiženih naloga.

F4 – Izmena konta. Ovom opcijom se mogu izmeniti svi podaci uneti za konto. Izmena opisa, šifre i skraćenog opisa se može koristiti u svakom trenutku bez ikakvih posledica. Međutim, izmenu broja konta treba pažljivo raditi i to samo u nekim slučajevima. Naime, ukoliko se izmeni broj konta, izmeniće se automatski i sva knjiženja (nalozi) u kojima se pojavljuje taj konto tako što će se zameniti novim kontom. Na ovaj način se može izmeniti čitavo knjiženje (na primer, prelazak sa starog na novi kontni plan), ali ovu opciju treba koristiti sa krajnjim oprezom. Nije dozvoljeno menjanje prve tri cifre unetog konta. Na primer, ne može se menjati konto 20100 u 20300.

F5 – Štampanje kartice konta u određenom intervalu. Opciono se mogu selektovati sektor ili projekat po kome želimo presek konta.

Shift-F5 – Štampanje konta po izabranoj dimenziji.

Ctrl-F5 – Tabelarni pregled konta po danima ili mesecima. Svi podaci se mogu filtrirati po dimenziji i registratoru glavne knjige. Posebna opcija (po datumu dokumenta) izveštaj pravi po datumu originalnih dokumenata, a ne po datumu naloga.

F6 – Štampanje čitavog kontnog plana.

F7 – Traženje konta na osnovu dela opisa. Ukoliko znate samo deo teksta u okviru nekog konta, ovom operacijom možete nađi željeni konto.

Shift-F7 – Nastavak traženja zadatog teksta.

Ctrl-F7 – Filtriranje konta. Ova komanda omogućuje selekciju konta po nekom kriterijumu. Može se birati jedan od nekoliko filtera:

  • Analitička konta – selektuju se sva konta koja imaju označenu analitiku.
  • Devizna konta – selektuju se sva devizna konta.
  • Statistički izveštaj – izdvajaju se konta koja ulaze u statistički izveštaj.
  • Tokovi gotovine – izdvajaju se konta koja ulaze u izveštaj o tokovima gotovine.

F8 – Analitika u okviru konta. Za izabrani konto, daje se spisak svih otvorenih analitičkih kartica, iz koga se može izabrati jedna. Ako se dalje koriste komande F5 i F6, dobija se kartica izabranog partnera po jednom ili po svim kontima. Shift-F5 je rekapitulacija kartice po sektorima. Komanda F8 daje pregled analitike po izabranom kontu, a sa Shift-F8 se dobija pregled svih kartica sa saldom. Komanda Ctrl-F8 daje uporedni pregled analitike sa operativnom analitikom i daje samo stavke kod kojih se razlikuje saldo. Komanda F10 služi za štampanje IOS obrazaca za tekućeg ili sve partnere po kontu. IOS se daje samo za partnere koji su imali promet na kartici u GK. Moguća je i selekcija po vrednosti salda.

Shift-F8 – Pregled analitike po izabranom kontu. Moguća je i selekcija po zadatim sektorima/projektima.

Ctrl-F8 – Pregled konta po analitičkim stavkama. Ova opcija ne zavisi od načina knjiženja naloga (sintetička obrada) i uvek daje stavke onako kako su dati u izvornom nalogu za knjiženje. Pri štampanju ovakve kartice mogu se izabrati knjiženja samo iz jednog registratora.

F9 – Preknjižavanje kontnog plana.

F10 – Pregled zakonskog kontnog plana. Korišćenjem ove opcije možete pregledati ili kopirati konta iz kontnog plana koji propisuje Zakon.

Alt-A – Pregled kartice po alternativnim kontima. Daje se kartica po alternativnom kontu. Ako više konta ima istu oznaku alternativnog konta, daju se sve stavke sa svih takvih konta. Ovakva kartica se može štampati komandama F5 i Shift-F5.

Alt-W – Snimanje kontnog plana u ClipBoard. Ovo je opcija dostupna samo sistemskim korisnicima.

Alt-P – Izbor oznake za knjiženje u bilanse.

Alt-G – Označavanje konta za tokove gotovine.

Alt-R – Učitavanje prethodno snimljenog kontnog plana iz clipboarda. Učitavanje otvara konta koja trenutno ne postoje u kontnom planu, a na ostalim kontima upisuje sve podatke (uključujući opis, alt.konto…) kao što je snimljeno u originalu. Ovo je opcija dostupna samo sistemskim korisnicima.