KOREKCIJE POREZA

Svaki artikal može imati definisane poreze koji se plaćaju u slučaju njegove prodaje. Ova oznaka se stavlja u pregledu zaliha, kolona POREZ ili prilikom otvaranja novog artikla. Kasnije se prilikom prodaje ili izrade ulazne kalkulacije ovaj porez automatski prepisuje na odgovarajući dokument. Ukoliko se, iz bilo kog razloga, porezi ne unesu dobro ili se unesu naknadno, oznake poreza na dokumentima neće biti odgovarajuće, pa samim tim i odgovarajuće kalkulacije. Korekciju ovakvih dokumenata je moguće uraditi na dva načina: ručnom korekcijom poreza na odgovarajućim dokumentima ili automatskom korekcijom svih poreza. Opcija KOREKCIJA POREZA se koristi za to. Prvo treba u pregledu zaliha uneti tačan porez za svaki artikal. Zatim se startuje opcija KOREKCIJA POREZA i zada se željeni vremenski interval. Program pregleda sva dokumenta u zadatom intervalu i menja svaki porez koji se ne slaže sa definicijom u artiklima. Na kraju se daje izveštaj o izmenjenim dokumentima. Menjaju se maloprodajne ulazne kalkulacije, maloprodajne nivelacije, evidencija pazara u maloprodaji i internih prenosa iz veleprodaje u maloprodaju. Maloprodajne nivelacije se menjaju samo ako nisu poreske, tj. ako su stari i novi porez isti. Ako su ovi porezi različiti, ne menjaju se porezi.

NAPOMENA: Ova operacija je nepreporučljiva zato što menja originalne dokumente. Upotrebljavajte je sa krajnjim oprezom, i obavezno na osnovu dobijenog izveštaja uporedite originalne dokumente sa novodobijenim.