KOREKCIJA PROIZVODNJE

Ova opcija se koristi za korekciju cena gotovih proizvoda. Ona sređuje samo cene gotovih proizvoda, pre toga se moraju srediti cene odgovarajućih sirovina (na primer, knjigovodstvenom korekcijom). Da bi se koristila, moraju se ispuniti neki uslovi:

– Svaki nalog mora imati samo jedan proizvod
– Proizvodnja ne sme imati prozvodnju u toku, odnosno na kraju dana će biti potrošene sve istrebovane sirovine.

Korekcija radi tako što za zadati period uzima sve otpreme gotovih proizvoda, zatim računa vrednost sirovina koje ulaze u taj proizvod, dodaje odgovarajuće troškove i novu cenu koštanja upisuju u interni prenos (otprema gotovih proizvoda). Korekcija se radi na nivou dana, tako što se sumiraju sve utrošene sirovine u toku dana i to se deli ukupnim brojem proizvedenih artikala.

Rezultat korekcije su izmenjene cene na otpremama gotovih proizvoda. Ukoliko želite te cene dalje da korigujete na izlaznim fakturama, morate uraditi knjigovodstvenu korekciju magacina gotovih proizvoda.