KOREKCIJA REFERENTNIH CENA

Ova opcija se koristi kada se nabavne cene ne vode po knjigovodstvenom principu, već po tzv. referentnim cenama. Na osnovu ukupnog prometa računa se referentna nabavna cena kao prosečna cena, ali na osnovu ukupne količine artikala u svim magacinima. Ova nabavna cena se redom upisuje u sva dokumenta u nabavnu cenu, ali samo u zadatom intervalu (ako je aktivirana odgovarajuća opcija) i na kraju se izračunata cena upisuje u izabranu referentnu cenu po svakom artiklu. Pri tom se za proizvode koji su proizvedeni preko radnih naloga uzima cena koštanja kao nabavna cena. Nabavna cena sa popisa se uzima u obzir, ali se to može i isključiti korišćenjem odgovarajuće opcije. Program pri računanju proseka računa trenutnu količinu u svim magacinima, a može se isključiti obrada izlaznih faktura. Tada je referentna cena prosek svih ulaza od početka perioda. Ukoliko se uključi opcija „devizne cene“, umesto dinarskih se računaju devizne cene, na osnovu deviznog kursa.

OBRADA INTERNIH NALOGA analizira sve interne naloge tipa ulaz i ako na njemu ima negativnih stavki, sumira ih i vrednost ravnomerno raspoređuje na stavke sa pozitivnim količinama.