KOREKCIJA SIROVINA, RADNIH NALOGA I GOTOVIH PROIZVODA

Ova korekcija sređuje u jednom potezu ceo proizvodni ciklus: prvo se koriguju nabavne cene u magacinu sirovina, zatim se na osnovu toga srede radni nalozi i na kraju se nove cene upisuju u gotove proizvode. Program analizira redom radne naloge i ako je u na radnom nalogu jedan proizvod sumira sirovine i troškove i raspodeljuje na proizvode. Ukoliko je na nalogu više proizvoda, prvo se koriste sastavnice da bi se rekonstruisala vrednost gotovih proizvoda kao zbir sastavnica. Ukoliko ne postoje sastavnice ili su izmenjene u odnosu na stanje koje je korišćeno kod kreiranja naloga, dobijena razlika se ravnopravno raspodeljuje na sve gotove proizvode. Na primer, neka se proizvode dva proizvoda sa sledećim sastavnicama:

P1: 
  S1 1 kom x 100 din

P2:
  S1 1 kom x 100 din
  S2 1 kom x 100 din
  S3 1 kom x 100 din

Proizvodi se 2 kom P1 i 1 kom P2, a na nalogu je u i trošak od 1.000 din. Kada se uradi korekcija RN, dobija se:

Materijal:
  S1 3 kom x 100
  S2 1 kom x 100
  S3 1 kom x 100
Trošak:
  Struja 1.000 din
Proizvodi:
  P1 2 kom x 300 
  P2 1 kom x 900

Ova vrednost se dobija na sledeći način: po sastavnicama je vrednost P1 100 din, P2 300 din, pa kako je ukupna vrednost sirovina i troškova 500 + 1000 = 1500, ta vrednost se raspodeljuje tako da P1 vredi 300, a P2 900 (koristi se isti odnos vrednosti kao u sastavnicama).

Opcija RASPODELA PO VREDNOSTI se koristi kad za artikle ne postoje sastavnice, nego se unosi koeficijent sirovina po svakom proizvodu. Tada se cena sirovina procentualno raspodeljuje na gotove proizvode, po zadatim koeficijentima. Na primer, ako se zada koeficijent 4 za P1, a 1 za P2, to znači da će cena P1 biti četiri puta veća od cene P2. Tada će posle korekcije sa uključenom opcijom po vrednosti biti:

Proizvodi:
  P1 2 kom x 666 
  P2 1 kom x 166

Opcija KOREKCIJA FAK.POVRAĆAJA služi za određivanje da li će se raditi korekcija faktura – povraćaja.