Ova korekcija se koristi za korekciju nabavnih cena u slučaju da se proizvodnja obavlja u više etapa. Na primer, sirovine se unose u magacin M1, zatim odatle proizvodnim nalozima prelaze u M2 kao poluproizvodi, koji odatle prelaze u M3, itd. Ako se za ovu korekciju selektuju redom magacini M1, M2, M3, … za svaki od magacina se prvo srede cene u njemu, pa se te cene prenesu preko naloga na M2, a onda se postupak ponavlja do poslednjeg magacina u nizu. Veoma je važno da se magacini selektuju baš redom kojim se obavlja i proizvodni proces.

M DMATN
M DMATS
N PP
M DPPN
M DPPS
N SP
M DGPN
N GP
N FP

M <magacin> sređuje cene u zadatom magacinu.
N <sifra> radi korekcije radnih naloga u zadatom registratoru.

Na ovaj način se može ispratiti čitav redosled od sirovina do GP.
Ako se negde isti magacin koristi i za sirovine i za GP, treba ponoviti korekciju:

M SIR
N RN
M SIR
M RN

Dakle, prvo se uradi korekcija magacina SIR, zatim naloga SIR -> SIR, pa opet uradi korekcija SIR (jer je nešto od naloga ulo u njega) i na kraju se ponovi korekcija istih naloga.

Opcija „Raspodela po vrednosti“ određuje da će se cena gotovih proizvoda određivati po vrednosti prilikom korekcije radnih naloga. Ovo podešavanje važi kao podrazumevano za sve korekcije naloga. Ukoliko je potrebno, možete na pojedinim registratorima promeniti ovo podešavanje na sledeći način:

N RN RV

N RN NRV

Oznake RV i NRV označavaju da se za tu korekciju raspodela vrši po vrednosti odnosno ne po vrednosti.