KORISNIČKI ŠABLONI

Za neka češće korišćena knjiženja predviđena je izrada obrazaca – šablona. šablon predstavlja proizvoljan skup stavki naloga sa ili bez iznosa koji će služiti kao osnova za izradu naloga. Primer upotrebe šablona je knjiženje plata i slično. Svakom šablonu se može dodeliti određena kombinacija tastera kojom će se kasnije aktivirati taj šablon.

F2 – Kreiranje novog šablona.

F3 – Brisanje šablona.

F4 – Izmena šablona.

F8 – Dodeljivanje šablona određenom tasteru.