KRATKE PORUKE

Za razmenu kratkih poruka korisnici programa mogu koristiti ovu opciju. Tabela prikazuje tabelu korisnika koji su trenutno u sistemu i poruke se mogu slati samo njima. Mogu se korisiti sledeće komande:

Enter – Pregled podataka o mašini korisnika

Space – Unos nove kratke poruke

F2 – Slanje poruke izabranom korisniku.

F4 – Javna poruka – poruka se šalje svim korisnicima koji trenutno rade.