KURSNA LISTA

Kursna lista služi za evidenciju stranih valuta i njihovog kursa. Vodi se evidencija kupovnog, srednjeg i prodajnog kursa, a za preračune se koristi „aktivni kurs“, koji seposebno unosi. Važne su dve valute: jedna je OSNOVNA (obeležena je sa „>“) i sve ostale valute se izražavaju u toj valuti (dinar). Druga valuta je „referentna“ i sve finansijske transakcije u programu se preračunavaju u tu valutu. Kursna lista se menja tako što se u kolonu „VREDNOST U…“ upisuje vrednost izabrane valute u osnovnoj valuti ili se komandom F6 menja kursna lista.

Posle upisa željenih valuta u listu, može se koristiti valutni kalkulator. U kolonu VAŠA KOLIČINA se upisuje iznos valute koju želimo da konvertujemo, a kao rezultat se u koloni KONVERTOVANO dobija vrednost unete valute u drugim valutama. Pri dnu ekrana se dobija zbir svih upisanih valuta u kolonu VAŠA VREDNOST i to u valuti na kojoj je trenutno kursor. Mogu se koristiti i sledeće komande:

D – Izbor datuma. Dobija se stanje kursne liste na izabrani dan. Ukoliko ne postoji uneta kursna lista na taj dan, uzima se prvi prethodni unet datum, što se prikazuje u prvoj liniji na ekranu desno.

PgUp – Prethodni datum

PgDn – Sledeći datum.

Space – Vraćanje na tekući dan.

F2 – Upis nove valute u evidenciju.

F3 – Brisanje valute iz evidencije. Valutu nikako ne treba brisati ukoliko je upotrebljena u sistemu!

Ctrl-F3 – Brisanje svih podataka za tekući dan.

F4 – Izmena podataka za valutu.

Alt-F4 – Izmena aktivne valute po formuli. Ova komanda se primenjuje samo na koloni AKTIVNA VALUTA i omogućava da se po određenoj formuli izmeni čitava kolona.

F5 – Pregled promena kursa jedne valute.

F6 – Procentualna izmena valute. Ukoliko želite da izmenite kurs neke valute i želite da izmenite procentualno kurseve i ostalih valuta, onda koristite ovu opciju umesto direktne izmene. Ovo je korisna opcija kada želite da pratite samo jednu valutu, a ostale vam nisu važne.

F9 – Uključivanje automatskog učitavanja kursne liste. Ako je ova opcija uključena, kursna lista se učitava odmah po startovanju programa svakog dana, posle naznačenog vremena (NBS objavljuje kursnu listu posle 8:00).

Ctrl-F9 – Specifikacija automatskog učitavanja kursa – ovde se može videti da li radi auto-učitavanje kursne liste.

Alt-A – Izbor aktivne kolone za preračune. Može se izabrati kupovni, srednji ili prodajni kurs. Ukoliko se izabere aktivni kurs, on se prilikom prvog ulaska u kursnu listu automatski učitava sa našeg sajta i kopira se u aktivni kurs.

Alt-G – Učitavanje kursne liste za tekući dan sa Interneta.

+ – Pomeranje valute na dole

– Pomeranje valute na gore

Korisnik sa sistemskim pravima može komandama Alt-O i Alt-R birati osnovnu i referentnu valutu.