LIMITI

Za svakog partnera (kupca) se može definisati finansijski limit koji se kasnije koristi prilikom izdavanja robe. Ova tabela služi za lakši pregled relevantnih podataka i definisanje limita po svakom partneru. Dostupne su sledeće komande:

Tab – Selekcija partnera

Shift-Tab – Suspendovanje partnera

Enter – Pregled kartice partnera

Space – Prepisivanje tekućeg novog limita u polje „limit“.

F2 – Upis svih podataka iz kolone „novi limit“ u kolonu „limit“. Pri tome se može zadati oznaka ili klasa partnera za koju se radi naznačena operacija.

F4 – Generisanje podataka o prometu. Za zadati period se uzima promet u poslednjem mesecu, prosečan promet u poslednja tri meseca i prosečan promet od početka godine, ne uključujući poslednji mesec. Uzima se maksimalna od ove tri vrednosti i polovina tog maksimuma se upisuje u „novi limit“.

Alt-F4 – Na koloni LIMIT ova komanda omogućava da se na izračunuti limit primeni proizvoljna formula.

F5 – Štampanje tabele limita