Ova opcija je namenjena evidenciji menica i ovlašćenja. Za svaki nalog se unose sledeći podaci:

– Tip naloga. „G“ označava garantni nalog koji se koristi samo kao garancija plaćanja, a „N“ nalog koji ide na naplatu.
– Broj naloga
– Oznaka
– Datum izdavanja
– Datum dospeća
– Kupac
– Iznos
– Napomena

Ispred svakog naloga je oznaka da li je izvršen transfer naloga.  Kucanjem broja naloga kursor se pomera na traženi nalog (brzo traženje).
Za ažuriranje naloga se mogu koristiti sledeće naredbe:

F2 – Unos novog naloga u evidenciju

F3 – Brisanje naloga

F4 – Izmena naloga

Shift-F5 – Štampanje specifikacije za tekuću menicu.

F5 – Štampanje raznih izveštaja o menicama:

– specifikacija tekuće menice
– svi nalozi određenog tipa koji dospevaju u određenom vremenskom intervalu.
– izveštaj o pokrivenosti kupaca garancijama

F7 – Selekcija naloga po partneru.

F9 – Slanje naloga na naplatu.

Shift-F9 – Realizacija/naplata naloga.