NABAVKA PO GRUPAMA RABATA – Za zadati period se daje lista kupljenih artikala razvrstanih po rabatnim grupama. Daju se vrednosti i količine.