1)  Zašto nisu dobre nabavne cene u fakturama?

– Bez obzira na metod vođenja magacina, za svaki artikal će se voditi prodajna i prosečna nabavna cena. Prosečna nabavna cena funkcioniše tako što se kod svakog ulaza računa prosečna cena kompletne zalihe. Na primer, ako na zalihama postoji 10 komada nekog artikla čija je nabavna cena 100 dinara, nabavka novih pet komada čija je cena 120 dinara promeniće cenu na:

10*100 + 5*120 = 1600
1600 / 15 := 106.67

Tekuća tabela stanja magacina čuva i ovu cenu za svaki artikal. Kada se izda faktura, beleži se odgovarajuća nabavna cena _u trenutku prodaje_. Ukoliko u tom trenutku nisu unešeni ulazni dokumenti za taj artikal, zabeležiće se nabavna cena od 0 dinara. U ovom slučaju postoje dva načina da se izmene nabavne cene: (1) da se direktno unesu pravilne nabavne cene (Shift-F4) ili (2) da se uradi 0rekalkulacija nabavnih cena.

2) Zašto računar ne prihvata otkucane brojeve?

– Proverite da li je uključena lampica NumLock iznad pomoćne tastature.

3) Kako se pravi faktura na osnovu dve otpremnice?

– Prvo se naprave otpremnice (može ih biti i više), a zatim se označe tasterom Space. Posle toga se aktivira F6 i tako se kreira jedna faktura za sve označene otpremnice. Pri tome treba imati u vidu da ovakve fakture zahtevaju specifično kontiranje, zbog toga što se razdužuju dva magacina i da je u principu bolje napraviti dve odvojene fakture.

4) Zašto se izlazna faktura ne pojavljuje u izveštajima iako postoji u spisku izlaznih faktura?

– Postoje dva razloga zbog kojih se ovako nešto može desiti. Prvo, Ukoliko je sa fakture skinuta oznaka za selekciju, ona se neće uzimati u obzir u izveštajima. Drugi razlog je što je možda greškom otkucana pogrešan datum ili godina. Na primer, ako je faktura od 20.01.97, a traži se izveštaj od 01.01.97-31.01.97, ova faktura neće biti u izveštaju.

5) Kako izbrisati sve količine u nekom magacinu?

– Najjednostavniji način je da se uradi „provera“ tasterom F8, s tim što treba ISKLJUČITI sve ponuđene opcije. Tako će se za tekuću količinu ponuditi sve nule za sve artikle.

6) Zašto u pregledu zaliha nema količina i cena?

– Zato što nije izabran željeni magacin. Pritisnite F10 i izaberite željeni magacin.

7) Zašto se ne mogu direktno uneti cene/količine u pregledu zaliha? Takođe se ne može dobiti kartica artikla.

– Zato što nije izabran magacin ili je izabrano više magacina. Da bi se bilo koja od navedenih operacija izvršila, mora se izabrati jedan magacin komandom F10. Ukoliko ni ovo ne pomogne, verovatno je u pravima pristupa zabranjena direktna izmena cena/količina.

8) Kako da napravim da nabavne cene u magacinu budu za 20 procenata manje od prodajne cene.

– Neophodno je uraditi nivelaciju. U stavkama nivelacije se izabere F4, izmena nabavih cena, metod je „procentualni“, zada se željeni procenat i na kraju se izabere opcija „svi artikli“. Tako će sve nabavne cene biti smanjene za zadati procenat u odnosu na prodajne cene.

9) Zašto je na fakturi obračunat veći porez nego što je potrebno?

– Proverite definiciju dokumenta u tipovima dokumenata. Verovatno je u polje NUDI SE stavljeno da se za svaki artikal nudi porez koji se dodatno obračunava za svaku stavku. Takođe se može desiti da je navedeno da se neki porez obračunava, ali se ne prikazuje.

10) Šta raditi u slučaju nestanka struje?

Nestanak struje, neispravan računar ili resetovanje u toku rada može ozbiljno oštetiti podatke u bazi. Zato treba po svaku cenu izbegavati prekide u radu programa: uvek treba izaći iz programa i tek onda isključiti računar. Ipak, ako se prekid desi, uvek treba uraditi neke radnje kako bi se izbegle neželjene posledice. Kao prvo, treba generisati nove indekse (opcija OSTALO/BAZA PODATAKA/GENERISANJE INDEKSA). Posle toga treba aktivirati opciju TESTIRANJE BAZE. Ukoliko se dobije izvetaj sa nekom greškom, treba obavezno kontaktirati WINGS.

11) Program javlja SISTEM JE UGAŠEN i ne dozvoljava dalji rad.

Problem je što ste prekinuli neku od kritičnih obrada. Na primer, snimanje baze podataka na diskete je takva obrada. Na početku takve obrade se uključuje poseban „crveni“ semafor koji ne dozvoljava ostalim korisnicima da pristupaju programu u vreme kritične obrade. Semafor se na kraju obrade gase. Međutim, ako prekinete računar u sredini obrade, crveni semafor će ostati uključen. Rešenje je da se pritisne taster „S“ u trenutku ispisivanja poruke „SISTEM JE UGAŠEN…“. To će pogasiti sve aktivne semafore.

12) Program javlja za neki dokument da je nedostupan?

Slična situacija kao u prethodnom slučaju. Treba resetovati odgovarajući semafor (moguće samo za korisnike koji imaju sistemski pristup). Naime, program kod svake izmene ili neke slične operacije nekog dokumenta kreira „crveni“ semafor koji u trenutku izmene ne dozvoljava pristup ostalim korisnicima. Kad se izmena završi, semafor se automatski gasi i ostali korisnici mogu normalno da pristupaju tom dokumentu. Međutim, ako se iz bilo kog razloga prekine izmena (prekid struje, kvar na računaru, …) semafor ostaje kreiran i sistem ne dovoljava pristup dokumentu. Tada treba isključiti taj ili sve semafore (Ostalo/Sistemske opcije/Semafori) ili Otkucati F12 pa izabrati opciju „Gašenje svih semafora“.

13) Kako funkcionišu cene u programu?

Najbolje je da pročitate posebno 2poglavlje o tome.

14) Kako uskladiti podatke o robi u programu?

U principu, postoje četiri različita načina da se sazna stanje robe u nekom magacinu:
1) Tekuće stanje magacina (Zalihe/Evidencija magacina/F5)
2) Saldo kartica (Ulaz izlaz po dokumentima)
3) Stanje KEPU evidencije
4) Stanje konta 1300

Svaki od ovih načina ima i nekoliko alternativa. Na primer, svi izveštaji iz menija ZALIHE daju iste podatke kao i opcija (1). Svi izveštaji o ulazu i izlazu iz menija ULAZ/IZLAZ daju iste podatke kao (2). U normalnom korišćenju sva četiri pokazatelja moraju biti identična. Postoji mogućnost manjih razlika (zbog zaokruženja), ali ta razlika ne bi smela da prelazi 1-2 dinara. Najtačniji podatak (i od njega treba krenuti kod sravnjivanja) je (2) – to je zbir svih robnih kartica artikala. Ako se (1) ne slaže sa time, nisu dobre neke količine ili cene – poslužite se komandama F8 i Alt-F8 za proveru tekućeg stanja zaliha. Alt-F8 se može koristiti sa uključenom opcijom NEISPRAVAN SALDO KARTICE čime se dobijaju artikli koji imaju lošu cenu. Ukoliko se lager vodi po prodajnoj ceni, problem može biti i u neisravnoj kartici – neispravna nivelacija, na primer. KEPU (3) se lako sravnjuje tako što se ponovo generiše za željeni period. Konto zaliha se mora porediti sa izveštajem (2), pri čemu jedina greška može nastati u nekom nedostajućem knjiženju.

15) Zašto se razlikuje izveštaj stanje na dan i ulaz/izlaz?

Ova dva izveštaja bi u principu morala da daju identične rezultate. Ukoliko se zalihe vode po nabavnim cenama, može se javiti minimalne razlike. Ukoliko e jave veće razlike, radi se o neispravnim karticama artikala. Evo primera – neka je kartica artikla:

ULAZ   IZLAZ   CENA
─────────────────────────
  1         10
      1     15
  1         40
─────────────────────────

Strogo knjigovodstveno gledano, trenutno stanje je 10-15+40=35 dinara. Međutim, ako se posmatra cena artikla, vidi se da je posle izlaza ostalo stanje 0, a tek posle toga je ušao jedan komad po 40 dinara, pa je logično da poslednja cena bude 40 dinara. Razlog zabune je neispravan izlaz, koji količinu postavlja na 0, ali artikal ostaje na vrednosti od -5. Izveštaj ukupan ulaz i izlaz računa na prvi način i tako trenutno stanje prikazuje kao 1×35, a izveštaj stanje na dan računa cenu kod svake stavke i tako „greši“ za tekuću cenu od 40 dinara.

16) – Zašto se ne slaže trenutno stanje i ulaz-izlaz?

Proverite da li je u sistemskim opcijama uključena opcija da se izlaz računa po datumu fakture. Naime, program inicijalno računa izlaz robe po datumu otpreme. Tako rade svi izveštaji i kartice artikala. Međutim, ovo se može izmeniti tako da sve radi po datumu fakture. Pri tom imajte u vidu da se kod KEPU mora sve voditi po datumu otpreme, pa će se pojaviti neslaganje u slučaju da imate različite datume otpreme i fakturisanja.

17) Zašto su mi se odjednom pokvarile cene u cenovniku?

Tekuće cene iz „Pregleda artikala“ se uvek nude kada se pravi neka izlazna faktura ili interni prenos. Te cene se mogu promeniti na nekoliko načina:

– prvo, moguće je ručno izmeniti te cene. Ovaj način treba izbegavati, jer je posle teško otkriti ko je i kada izmenio cene.

– Preko nivelacije. Nivelacija menja cene iz cenovnika, ali samo ako je uključena odgovarajuća opcija prilikom nivelacije (upis cena). Veoma česta greška jeste da se prilikom brisanja nivelacije izabere opcija „vraćanje starih cena“ što ima za rezultat da se u cenovnik vraćaju cene pre nivelacije!

– Preko kalkulacije. Kod izrade kalkulacije (direktan ulaz robe ili interni prenos) formira se prodajna cena, koja se upisuje u cenovnik, ako je uključena odgovarajuća opcija. Veoma je važno paziti da se ova opcija ne uključi prilikom izmene neke starije kalkulacije, jer se tada stare cene upisuju preko novih cena!

18) Kako sravniti magacin po nabavnim cenama?

Pogledajte sledeće tekstove o tome:

Zašto su neispravne nabavne cene?
Kako se sravnjuju nabavne cene?
Korekcije nabavnih cena.

19) Zašto se izveštaj ne eksportuje dobro u Excel?

App ima sistem za eksport bilo kog izveštaja u Office programe kao što je Excel. Pri tom postoji mehanizam koji pokušava da prepozna kolone u izveštaju i na osnovu toga se radi eksport. Međutim, ponekad taj mehanizam ne uspe da prepozna kolone (ovo zavisi od konkretnih podataka) i onda se kolone ne razdvoje ispravno. Ukoliko Vam se to desi, možete eksportovati izveštaj u ASCII i onda u Excel učitati ASCII file i samostalno definisati sve kolone.
NAPOMENA: Wings ne garantuje ispravan eksport svih izveštaja u programu, pa to ne spada u greške programa. Ipak, ukoliko vam često treba eksport nekog izveštaja, kontaktirajte nas kako bismo ga trajno prilagodili.