NALOZI ZA PLAĆANJE

Ovaj modul je namenjen automatizaciji procesa plaćanja. Glavna tabela sadrži sve naloge koji su namenjeni plaćanju. Nalozi se mogu upisivati ručno (F2) ili posle unosa dokumenata (Alt-F9 iz ulaznih faktura). Mogu se koristiti sledeće komande:

Enter – Dobija se izvorni dokument koji treba platiti. Ukoliko se Enter aktivira na koloni PLAĆANJE, nalog se selektuje za plaćanje i može se po potrebi izmeniti iznos za plaćanje (ova operacija se može dobiti i pritiskom na Space). Na koloni ISP se menja status naloga isplaćen/nije isplaćen komandom Enter ili Tab.

S – Sortiranje liste po valuti ili po iznosu.

V – Generisanje naloga za plaćanje (virmana)

F2 – Upis novog naloga za plaćanje

Ctrl-F2 – Učitavanje svih otvorenih stavki iz kartica. Ova opcija se može koristiti za brzo inicijalno popunjavanje liste obaveza.

F3 – Brisanje naloga za plaćanje

Shift-F3 – Poništavanje svih selektovanih naloga.

Ctrl-F3 – Brisanje svih naloga koji su označeni kao „plaćeni“. Ukoliko je plaćen samo deo naloga, nalog se ne briše nego se ukupan iznos smanjuje za plaćen iznos.

F4 – Izmena podataka za nalog za plaćanje

F5 – Štampanje svih naloga koji dospevaju u zadatom periodu, očekivanog priliva i sl.

F6 – Kopiranje naloga u sledeći mesec – komanda koja se koristi za generisanje periodičnih naloga.

F7 – Selekcija naloga samo za jednog dobavljača/partnera. Posle ove komanade se menja prikaz i prikazuju se broj dokumenta iu datum umesto naziva partnera. Istom komandom se prelazi na sve naloge.

F8 – Generisanje naloga za plaćanje. Na osnovu svih selektovanih naloga mogu se odštampati svi nalozi, generisati nalozi kroz HSF ili generisati e-nalozi za plaćanje.

Alt-F8 – Pregled foldera za generisanje e-naloga.

Ctrl-F8 – Označavanje plaćenih naloga. Svi nalozi koji imaju popunjenu kolonu ISPLAĆENO označavaju se kao plaćeni.

F9 – Pregled kartice izabranog partnera.

F10 – Izbor računa sa kog se vrši plaćanje. Na osnovu ovog izbora se popunjava broj računa na nalozima.

Ctrl-F10 – Podešavanje foldera za generisanje e-naloga.

Alt-P – Izbor drajvera za štampu koji će se koristiti za štampu virmana.

Alt-R – Ažuriranje i izbor templejta za uplate. U ovoj tabeli se mogu čuvati najčešće kombinacije naloga za uplatu i po potrebi se pozivati. Lista se može ažurirati komandama F2, F3 i F4. Izborom stavke komandom Enter stavka se kopira u naloge.
Alt-W – Kopiranje stavke u template