NEREALIZOVANE OTPREMNICE

Daje spisak otpremnica koje nisu realizovane, tj. njihove stavke nisu skinute sa stanja.