Nivelacijom se zvanično menjaju cene u magacinu. Mogu se podeliti na nivelacije po nabavnim i nivelacije po prodajnim cenama. Ako se nivelacije rade po prodajnim cenama, mogu biti veleprodajne i maloprodajne. U tabeli su prikazani svi zapisnici o nivelacijama, broj, datum, kao i magacin čije se cene menjaju. Bez obzira da li se nivelacija vrši po prodajnim ili nabavnim cenama, svaki zapisnik interno sadrži za svaki artikal i nabavnu i prodajnu cenu. Pri tome korisnik menja onu cenu koja mu je potrebna. Na primer, ako se magacin robe vodi po prodajnim cenama, nivelacijom se menjaju prodajne cene. Nabavne cene u zapisniku nemaju nikakav značaj, ali to treba imati na umu kad se bira štampanje zapisnika po nabavnim ili prodajnim cenama.

Za rad sa zapisnicima o nivelaciji mogu se koristiti sledeće komande:

Alt-F1 – Istorijat transakcija.

F2 – Kreiranje novog zapisnika o nivelaciji.

Ctrl-F2 – Selekcija svih nivelacija.

F3 – Brisanje zapisnika o nivelaciji. Pri brisanju cena se mogu izabrati dve mogućnosti: prva označava da se brisanjem zapisnika vraćaju prethodne (stare) cene, a druga da se zadrže cene nakon nivelacije.

Ctrl-F3 – Brisanje svih selektovanih nivelacija.

F4 – Izmena zapisnika o nivelaciji.

Ctrl-F4 – Pomeranje nivelacije u drugi registrator

F5 – Štampanje zapisnika o nivelaciji po prodajnim cenama.

Shift-F5 – Štampanje zapisnika o nivelaciji po nabavnim cenama.

Alt-F5 – Štampanje posebnog zapisnika (skript).

F6 – Deo zapisnika o nivelaciji koji se odnosi na artikle od jednog dobavljača po prodajnim cenama.

Shift-F6 – Deo zapisnika o nivelaciji koji se odnosi na artikle od jednog dobavljača po nabavnim cenama.

Ctrl-F6 – Rekapitulacija nivelacije po tipovima artikala.

F7 – Štampanje obrasca za promenu cena po prodajnim cenama.

Shift-F7 – Obrazac za nivelaciju po nabavnim cenama.

Ctrl-F7 – Odluka o nivelaciji cena.

Ctrl-F1 – ID broj

Alt-W – Kopiranje nivelacije u clipboard.

Alt-R – Učitavanje nivelacije iz clipboarda.

Alt-E – Aktiviranje transfer skripta koji šalje nivelaciju u kasu. Aktivira se skript CSENDN-<šifra magacina>.

Alt-L – Štampanje nalepnica po stavkama nivelacije.

Alt-P – Štampanje nivelacija u zadatom intervalu. Osim nivelacije može se štampati i opluka o nivelaciji.

K – Rasknjižavanje nivelacije iz PK-1

Tab – Selekcija nivelacije