Ova opcija omogućava da vodite karticu internog kretanja osnovnog sredstva unutar firme. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Upis novog kretanja. Treba uneti datum, opis transakcije, zatim izabrati mesto sa koga izlazi osnovno sredstvo i mesto na koje ulazi osnovno sredstvo. Ukoliko se evidentira ulaz osnovnog sredstva, za mesto sa koga izlazi osn.sredstvo treba staviti simbol „-„. Slično se za izlaz osn.sredstva van sistema za dolazno mesto bira simbol „-„.

F3 – Brisanje kretanja osnovnog sredstva.

F4 – Izmena kretanja osnovnog sredstva.

F5 – Štampanje kartice internog kretanja.