Ovaj modul služi za automatizaciju magacinskog poslovanja. Prvo treba podesiti na izlaznim fakturama (ili otpremnicama) i internim nalozima odloženu realizaciju naloga. Takođe treba uključiti automatsko štampanje otpremnica/int.naloga prilikom kreiranja. Na taj način će se svaka nova otpremnica/interni nalog automatski štampati prilikom kreiranja, a magacioneri na osnovu tih dokumenata mogu da odvoje tražene artikle. Obično se ova dokumenta podešavaju tako da stavke budu sortirane po lokaciji u magacinu.

Magacioner posle odvajanja treba da potvrdi izlaz dokumenta, što se obavlja ili ukucavanjem ID broja otpremnice/int.naloga ili čitanjem ID broja preko bar-koda. Za interne naloge bar-kod počinje slovom „I“. Posle overe naloga dokument se pojavljuje u tabeli realizovanih dokumenata, sa podacima o korisniku i vremenu realizacije. Pritiskom na Enter mogu se dobiti stavke na originalnom dokumentu.

Ukoliko se podesi u sis.opcijama moguće je automatski štampati dokumenta odmah posle realizacije.

Podešavanja

  • na izlaznim fakturama (ili otpremnicama) i internim nalozima uključiti odloženu realizaciju naloga. Takođe treba uključiti automatsko štampanje otpremnica/int.naloga prilikom kreiranja. Ovo se podešava na Sistemske opcije, Podešavanje programa, Interni nalozi, ŠTAMPANJE NALOGA PRILIKOM KREIRANJA i Otpremnice, ŠTAMPANJE OTPREMNICE PRILIKOM KREIRANJA.
  • Izmeniti skriptove za štampanje tako da se štampaju na štampačima u magacinu. Za ovo se koristi skript komanda %PRINTER.
  • Instalirati font 3of9.ttf za ispis bar-kodova.
  • Na skriptovima treba odštampati bar-kod koji sadrži ID broj dokumenta. Za interne naloga treba da piše I<broj naloga>. Na Primer, I123. Za ovo je najbolje koristiti font 3 of 9. U skript se upiše:
%COMMAND c := AllTrim(Str(Otprem->o_id))   
// prvi red odnosi se na otpremnice... za Interne naloge ovaj red bi glasio
// %COMMAND c := AllTrim(I+Str(IntDoc->d_id))   
<N 3 of 9 Barcode><F20>*%c%*<N Courier New><F12>
// drugi red je isti za oba dokumenta

Procedura korišćenja

* Komercijalista pravi fakturu/otpremnicu ili interni nalog

* Program na osnovu ovoga automatski štampa na štampaču u magacinu nalog za izdavanje robe

* Magacioner izdvaja robu sa naloga

* Kad završi, overava bar-kodom nalog, čime se nalog pojavljuje u listi overenih, a originalni dokument se realizuje.