PLATE – IZVEŠTAJI

U okviru izveštaja za plate nalaze se zakonski obrasci neophodni za utvrđivanje staža, itd.

PRIJAVA PODATA ZA STAŽ (M4K) – Obrazac M4K koji objedinjuje neophodne podatke u propisanom formatu. Podaci u zaglavlju se preuzimaju iz zaglavlja firme koje se unosi prilikom kreiranja novog programa. Prilikom popunjavanja ovog obrasca, koristi se nekoliko pravila propisanih zakonom:

– Kod određivanja meseci i dana staža koristi se SAMO podatak o početku i kraju radnog odnosa. Podaci iz kartona radnika pri tom ne igraju nikakvu ulogu. Pri tom se broje svi dani osim nedelja u zadatom periodu. Zato je neophodno ažurirati podatke o početku i kraju radnog odnosa.

– Broj ostvarenih časova se određuje tako što se zaista ostvareni časovi „normiraju“ po časovima koje je moguće ostvariti. To se dobija kao proizvod ostvarenih radnih dana x 6.67. Od ovoga se oduzimaju časovi provedeni na bolovanju (sve vrste bolovanja) i dodaju se časovi prekovremenog rada. U ove časove se uračunava i vreme na porodiljskom bolovanju. Posebno se evidentiraju časovi provedeni na bolovanju (kolona 7).

– Kao zarada do 1.6.2001. uzima se neto zarada, pri čemu se obustave računaju u taj iznos.

– Od 1.6.2001. se uzima bruto zarada umanjena za poreze i doprinose. Ukoliko je isplaćena bruto zarada manje od najniže propisane osnovice ili veća od najviše osnovice, uzima se propisana osnovica pomnožena sa 0.697.

– Od neto zarade se proporcionalno oduzima deo zarade koji se odnosi na bolovanja, jer se takva zarada ne upisuje u M4 obrazac. Procenat se određuje u odnosu na broj sati bolovanja/ukupan broj sati.

Podatak koji je upisan u M4 obrazac se može proveriti u kartici radnika koja se dobija na Shift-F5, i u Specifikaciji za M4.

M4K U EKSTERNOM FORMATU – Podaci za M4 u formatu prilagođenom za elektronski prenos u fond PIO

NOVI M-4k (HSF) – Novi M-4K obrazac koji se štampa korišćenjem HSFormulara.

KARTICE SVIH RADNIKA – Za zadati period se štampaju kartice svih radnika

REKAPITULACIJA ISPLATA – Za zadati period se daje spisak radnika sa podacima o isplatama. Pri tome se ispisuju posebno doprinosi na teret zaposlenog, doprinosi na teret poslodavca, porezi i neto isplata. Uzimaju se u obzir samo isplate zarada (A tip).

POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA – PPP obrazac koji se dobija na osnovu podataka iz kartica radnika. Za zadati period, uzimaju se svi podaci iz kartica radnika i na osnovu modela obračuna razvrstavaju se u tri klase: radnici u radnom odnosu (standardni obračun, porodiljsko, bolovanje preko 30 dana, naknada za prevoz, jubilarne nagrade), radnici van radnog odnosa (autorski honorari, ugovori o delu, upravni odbori, povremeni i privremeni poslovi) i pravna lica (nije predviđeno). Dobijena tabela se može menjati ukoliko neki model nije dobro obračunat. Komandama F2 i F3 se mogu dodavati i brisati podaci, a F5 je štampanje obrasca PPP. VAŽNO: Za datum se uzima datum ISPLATE zarade! Kod isplata za bolovanja veća od 30 dana, porodiljska bolovanja, isplate invalidima se ne uzimaju doprinosi. Komandom Ctrl-F5 se generišu datoteke Deo2.Txt i Deo3.Txt koje čine elektronsku formu obrasca. Alt-F5 je kontrolna štampa koja daje zbirove podataka po grupama. Ukoliko se unose ručno podaci, pritiskom na Enter se može početi unos novog podatka, a komande „+“ i „-“ omogućavaju da se na postojeće podatke dodaju odnosno smanje vrednosti. Uzimaju se u obzir sve isplate (svi modeli).