PLATE – KOMORE

Za svaki model obračuna mogu se definisati doprinosi za komore koji će se uključivati u svaki obračun tog tipa. Koriste se sledeće komande:

F2 – Definisanje novog doprinosa. Unosi se naziv, formula (na primer, „bruto*0.03“), račun na koji se uplaćuje i poziv na broj. Opciono se komora može ograničiti samo na jednu radnu jedinicu – ako se umesto „-“ izabere jedna radna jedinica, doprinos se generiše samo za tu radnu jedinicu. Ukoliko se koristi obračun iz više delova, umesto promenljive BRUTO treba koristiti BRUDOP koja uzima u obzir prethodnu isplatu, kao i maksimalni iznos doprinosa. Promenljive BRUTO i BRUDOP ne mogu biti veće od maksimalnog iznosa za doprinose. Promenljiva BZAR se koristi za ukupan iznos doprinosa.

F3 – Brisanje komore

F4 – Izmena podataka za komoru

NAPOMENA: Kasnije se kod knjiženja zarada u GK mogu koristiti promenljive koje se formiraju na osnovu šifre definisane komore. Na primer, ako je šifra komore KOM2, onda se prilikom knjiženja zarada može koristiti promenljiva T_KOM2 za vrednost ove komore. Ako se zarade kontiraju pojedinčno po radniku, promenljiva je M_KOM2.