O METODAMA OBRAČUNA

U principu, program podržava proizvoljan obračun plata: sa svaki mogući obračun se može kreirati model koji radi po tačno određenom algoritmu. Međutim, standardni obračun (koji dobijate prilikom instalacije programa) predviđa sledeći metod:

1) Po ceni rada. Na nivou obračuna se zadaje bruto cena rada i ona je osnovica za obračun za sve radnike. Dalje se ova osnovica za svakog radnika uvećava za osnovni koeficijent, učinak i koeficijent minulog rada, što dalje predstavlja osnovicu za obračun. Ovakav metod obračuna Zakon i predviđa i treba ga se držati u svim mogućim slučajevima.

2) Plata po rešenju. Za svakog radnika se zadaje NETO iznos plate i to je osnovica za obračun. Program prvo na osnovu neto iznosa računa odgovarajući bruto iznos i onda menja osnovni koeficijent kako bi se neto za isplatu poklopio sa početnim iznosom. Neto platu treba zadavati za CEO mesec rada, a program ga procentualno umanjuje na zadati broj sati.

U jednom obračunu se mogu kombinovati sve metode, pri čemu je prioritet 1, 2 (plata po rešenju je najvišeg prioriteta). To znači da se u slučaju zadavanja plate po rešenju ona uzima u obzir bez obzira na zadatu cenu rada ili minimalnu cenu po kategoriji.

PRIMER OBRAČUNA:

1. OSTVAREN/UKUPAN BROJ SATI U MESECU........: 170/ 160
   Ostvareni radni sati...................: 170
    - ostvareni radni sati...............: 160 
     (rad na dane drž.i ver.praznika)....: 20 
    - rad duži od punog radnog vremena...: 10
2. OSNOVNI ELEMENTI ZA OBRAČUN ZARADE........: 
   Cena rada za najjednostavniji rad......: 267,00 
   Koeficijent radnog mesta...............: 195.00 
   Cena rada posla........................: 55.319,06 
   (cena po satu rada)....................: 325,41

Cena rada posla se dobija kao 195 x 267 = 52.065. To znači da je cena po satu 52.065/160 = 325.41. Kako je radnik radio 170 sati, dobija se 170 x 325.41 = 55.319

4. DODACI NA ZARADU..........................: 16.751,91 
     Minuli rad ( 14 proc. od 55.319,07): 7.744,67 
   Dodatak za prekovremeni rad............: 846,06

Radnik je radio 10 prekovremenih sati, 10 x 325.41 * 1.26 = 846.
Dodatak za rad na dan državnih praznika: 8.161,19
(cena rada + min.rad + stimulacija): 370,96

Osnova za obračun za rad na dane državnih praznika je cena rada na koju se dodaju minuli rad i stimulacija: 325.41 + 14 proc + 0 proc = 370.96. Zatim se ta cena množi satnicom i dobija se 7419.20. Na to se dodaje 10 procenata i dobija se 8.161.

6. ZARADA ZAPOSLENOG.........................: 72.070,98