Obračun plata iz više delova mora zadovoljavati određene uslove:

– Obračuni moraju biti jedan iza drugog (nisu dozvoljeni međuobračuni)
– Moraju imati isti broj i redom numerisani: 10/1, 10/2…
– Poresko oslobođenje se stavlja na zadnji obračun. Izuzetno može i na prvi, ali to ne preporučujemo.
– Zadnji obračun mora biti označen (završni obračun)
– Svi obračuni sadrže pun fond sati. Za M4 i slične evidencije uzimaju se podaci sa zadnjeg obračuna. U prvom delu se ne moraju unositi sati bolovanja itd.
– Svi radnici moraju biti na svakom obračunu – ne sme se desiti da je neki radnik na obračunu 10/1, zatim nije na 10/2, a pojavljuje se na 10/3.

Obračun se može uraditi na jedan od sledećih načina:

1. Za sve delove se zadaje osnovni koeficijent ili bruto plata koja se isplaćuje u tom delu. Na primer, za prvi deo se zadaje 20.000, za drugi 20.000. Radnik ukupno prima 40.000 + minuli rad, regres…

2. Prvi deo se zadaje kao neto iznos (na primer, 15.000). Drugi deo (završni ) se definiše kao završni i obavezno se uključuje opcija UMANJENJE ZA PRET.OBRAČUN. Zadaje se UKUPAN neto iznos koji radnik treba da primi. Mogu se koristiti i opcije „neto sadrži..“.

NAPOMENA: Da bi obračun (2) ispravno radio, u sis.opcijama/Plate treba uključiti opciju „Direktan preračun neto -> bruto“.