Bolovanje preko 30 dana se zadaje tako što se zadaje ukupna bruto naknada ili prosečna satnica. Ukoliko se ne zada ni jedan parametar, program automatski računa prosečnu satnicu za prethodna tri meseca. Primer obračuna:

4. UKUPNA NAKNADA ZARADE.....................: 27.990
   Osnovica za obračun doprinosa..........: 27.990
   Poresko oslobođenje....................: 11.790
   Osnovica za obračun poreza.............: 16.200
5. POREZI I DOPRINOSI IZ NAKNADE ZARADE......: 7.190
   Porez..................................: 1.620
   PIO....................................: 3.918
   Zdravstveno............................: 1.441
   Zapošljavanje..........................:  209
6. POREZI I DOPRINOSI NA NAKNADU ZARADE......: 5.010
   PIO na teret poslodavca................: 3.358
   Zdravstveno na teret poslodavca........: 1.441
   Zapošljavanje na teret poslodavca......:  209
7. NAKNADA ZAPOSLENOG BEZ POREZA I DOPRINOSA.: 20.799

Ukoliko se obračun radi za deo meseca, treba uneti odgovarajući broj sati, prosečnu satnicu, a ako se unosi bruto naknada, treba je uneti za ceo mesec, ne za zadati broj sati. Program uzima procentualnu najnižu osnovicu i poresko oslobođenje na osnovu ukupnog broja sati. Na primer:

1. BOLOVANJE/UKUPAN BROJ SATI U MESECU.......: 80/ 160
       - bolovanje preko 30 dana............: 80
2. OSNOVNI ELEMENTI ZA OBRAČUN NAKNADE.......:
    Naknada za bolovanje...................: 27.990
4. UKUPNA NAKNADA ZARADE.....................: 13.995
    Najniža propisana osnovica.............: 21.906
    Osnovica za obračun doprinosa..........: 13.995
    Poresko oslobođenje....................: 5.895
    Osnovica za obračun poreza.............: 8.100
5. POREZI I DOPRINOSI IZ NAKNADE ZARADE......:  3.595
    Porez..................................:  810
    PIO....................................: 1.959
    Zdravstveno............................:  720
    Zapošljavanje..........................:  104
6. POREZI I DOPRINOSI NA NAKNADU ZARADE......:  2.505
    PIO na teret poslodavca................: 1.679
    Zdravstveno na teret poslodavca........:  720
    Zapošljavanje na teret poslodavca......:  104
7. NAKNADA ZAPOSLENOG BEZ POREZA I DOPRINOSA.: 10.399