OPŠTI PODACI ZA PPP-PD

Potrebno je uneti opšte podatke za poresku prijavu. Neki od podataka se automatski prepisuju sa obračuna i iz opštih podataka za firmu.

Naziv isplatioca – Naziv firme.

Opatina isplatioca – Opština sedišta firme.

E-mail isplatioca – Mail. Ovo je obavezan podatak jer se na njega dobija rezultat predaje poreske prijave – poziv na broj za uplatu poreza i doprinosa.

Telefon isplatioca – Kontakt telefon.

Tip isplatioca – Tip isplatioca se povlači sa obračuna.

PIB isplatioca – PIB.

MB isplatioca – MB.

Broj prijave – Broj obračuna kod korisnika.

Obračunski period – Godina i mesec za koji se radi obračun. Prikaz je u formatu koji se upisuje na PPP-PD: GGGG-MM.

Konačni obračun – K ako je obračun konačan.

Datum isplate – Datum isplate u formatu GGGG-MM-DD

Broj zaposlenih – Obavezan podatak na završnom obračunu.

Broj zap.sa najniž.osnovicom – Koliko ima radnika koji imaju zaradu ispod minimalne za isplatu dosprinosa.

Vrsta prijave – Da li je u pitanju standardna prijava ili po nalogu suda itd.

Izmena prijave – Ako se menja prijava uključiti ovu opciju.
ID originala – Broj originalne prijave koji je dodelila PU prilikom predaje.

broj rešenja – Rešenje.

osnov podnoaenja – po kom osnovu se podnosi izmenjena prijava.

Kamate – Ukoliko treba prijaviti i kamate na poreze i doprinose, to se unosi kroz ovu opciju.

XML se upisuje u – Bira se folder u koji će se upisati PPP-PD.XML.