PLATE – REGISTRATORI

Svi obračuni plata se mogu razvrstati po registratorima. Svaki registrator može sadržati proizvoljan obračun i nema ograničenja na tip obračuna. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog registratora. Osim šifre i naziva, opciono se mogu zadati i mogući statusi radnika koji ulaze u obračune u ovom registratoru, kao i model obračuna koji se koristi. Ako se koristi više tipova obračuna, treba staviti oznaku „-„.

F3 – Brisanje registartora, samo ako nema obračuna u njemu.

F4 – Izmena registratora

„+“ – Pomeranje registratora na dole

„-“ – Pomeranje registratora na gore

Alt-R – Ponovno određivanje sadržaja registratora