PLATE – STATUSI

Da bi se radnici lakše grupisali po nekom kriterijumu, uvedeni su statusi radnika. Status je proizvoljan simbol koji se dodeljuje svakom radniku. Kasnije se na osnovu ovog simbola može selektovati grupa radnika. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog statusa

F3 – Brisanje postojećeg statusa

F4 – Izmena statusa

ENTER – Pregled radnika po izabranom statusu

Status „M“ je specijalan status koji se koristi za radnike u čije će podatke imati uvid samo operateri sa većim pravima prisustva. Ukoliko operater nema „sistemska prava“ iz prava pristupa, neće moći da:

– menja podatke o M-radniku
– snima M-radnika u clipboard
– gleda karticu M-radnika
– menja pojedinačne obustave ovih radnika
– vidi ili menja u obračunu podatke za M-radnike
– štampa obračun za M-radnika
– vidi u izveštajima podatke za M-radnika