PLATE – UGOVOR O DELU

Kod ugovora o delu se koristi sledeći obračun

1. NETO UGOVORENI IZNOS      30.000,00
2. KOEFICIJENT ZA PRERAČUN    1.506024000
3. BRUTO NAKNADA          45.180,72
4. POREZ NA PROMET USLUGA        0,00
5. BRUTO PRIHOD          45.180,72
6. NORMIRANI TROŠKOVI - PROCENAT    20.00
7. NORMIRANI TROŠKOVI - VREDNOST  9.036,14
8. OPOREZIVI PRIHOD        36.144,58
9. POREZ NA DOHODAK GRAĐANA     7.228,92
10.NETO IZNOS ZA ISPLATU      30.000,00
11.Doprinos za PIO         7.951,81
12.Doprinos za zdravstveno osiguranje 903,61