Kada se kreira obračun, ova opcija generiše odgovarajuće naloge za uplatu. Inicijalno pregled pokazuje prethodno definisane naloge. Mogu se koristiti sledeće komande:

Enter – Pregled generisanog virmana. Iz ovog pregleda se virman može izmeniti, odštampati (F5) ili eksportovati u HSF (F6), štampati na matričnom (Alt-F6) ili generisati e-nalog (F8).

F3 – Brisanje virmana

Ctrl-F3 – Brisanje svih generisanih virmana.

F4 – Izmena virmana

F5 – Štampanje svih naloga.

Sh-F5 – Štampanje svih naloga bez datuma.

Ctrl-F5 – Rekapitulacija svih virmana

F6 – Eksport svih virmana u HSF

Alt-F6 – Štampa na matričnom štampaču.

Ctrl-F6 – Štampa na matričnom štampaču bez datuma.

F7 – Selekcija naloga po radnoj jedinici.

F8 – Generisanje e-naloga za sve virmane.

Sh-F8 – Generisanje zbirnog naloga za sva plaćanje zadate šifre. Na ovaj način se generiše zbirni nalog za banku po određenoj šifri plaćanja. Zbirni nalog se može generisati samo ako sve stavke imaju oznaku radnika. Ako neka stavka nema takvu oznaku, dobija se poruka o grešci.

Ctrl-F8 – Import naloga za plaćanje iz XLS-a.

Alt-F8 – Pregled generisanih e-naloga.

F9 – Generisanje virmana za plate. Za izabrani obračun, generišu se virmani za poreze i doprinose, za uplate na tekući i za sve obustave. Pre generisanja se bira datum koji će se ispisivati na virmanima, bira se račun sa koga se plata isplaćuje, kao i poziv na broj zaduženja za sve virmane. Opcija „ime na uplatnici“ omogućava da se na generisanim uplatnicama vide (ili ne vide) imena radnika na koje se odnosi uplata. Opcija zaokruženje omogućava da se dobijeni iznosi zaokruže na zadati broj decimala. Opcija „neto“ služi za korigovanje neto iznosa za isplatu. Ukoliko se izabere opcija „Umanji neisplaćeno“ neto iznos se umanjuje za neisplaćen deo. Opcija „Neisplaćen“ u neto upisuje neisplaćen iznos sa obračuna.

Ukoliko se uključi opcija „Objedinjena naplata“, treba uneti BOP koji se dobija na sajtu PU i generiše se samo jedan nalog za sve poreze i doprinose. Iznos za objedinjenu naplatu se određuje na osnovu generisane poreske prijave, tako da je neophodno PRE generisanja virmana u modulu za objedinjenu naplatu generisati XML prijavu. 

NAPOMENA: Pre generisanja novih virmana automatski se brišu svi postojeći!

Ctrl-F9 – Određivanje dela obračuna. Preko ove opcije se može zadati deo naloga za plaćanje. Na primer, zadavanje 50% određuje generisanje naloga za plaćanje 50% ukupnih iznosa.

F10 – Podešavanje natpisa na virmanima. Natpisi se posebno podešavaju za svaki model obračuna.

„+“ – Pomeranje virmana na dole.

„-“ – Pomeranje virmana na gore.