SISTEMSKE OPCIJE – OSTALA DOKUMENATA

Podešavanje parametara za razna dokumenta u sistemu (interni nalozi, dostavnice, …)

REALIZACIJA OTPREMNICA – Ako se izabere „Trenutna“ realizacija, svaka otpremnica trenutno skida stanje. Ukoliko se uključi „Odložena“ realizacija, dokument se normalno kreira, ali se količine skidaju sa tekućeg stanja tek na eksplicitan zahtev. Ukoliko se izabere opcija „Proverava se“, pri svakom kreiranju otpremnice/fakture korisnik može da odluči hoće li dokument realizovati odmah ili kasnije.

AUTOMATSKO KNJIŽENJE FAKTURA – Da li će se izlazne fakture automatski knjižiti u kartice kupaca.

AUTOMATSKA NIVELACIJA PRI KALKULACIJI – Kada se lager vodi po prodajnim cenama i ako se prilikom kalkulacije izmeni tekuća prodajna cena, potrebno je pre ulaska nove robe nivelisati stare zalihe na novu cenu. Ta nivelacija se može automatski generisati, ako se uključi odgovarajuća opcija pri snimanju kalkulacije.

ELEMENTI FAKTURE – Svako veliko slovo označava pojedini podatak pri unosu fakture. Ako se neki od podataka izbriše, sistem neće proveravati taj podatak.

SORT INTERNIH NALOGA PO POZICIJI U MAGACINU – AKo se ova opcija uključi, svaki interni nalog prilikom upisa biće sortiran po poziciji u magacinu.

REZERVACIJE KOD INTERNIH NALOGA – Normalno se u internim nalozima ne uzimaju u obzir rezervacije. Međutim, ako se ova opcija uključi, stvarna količina biće umanjena za rezervisanu količinu u datom magacinu.