AQL KOMUNIKACIONI DIR – Dir preko koga se komunicira sa AQL serverom.

INTERVAL ZA OBRADU ZAHTEVA – Na koliko sekundi se skenira dir sa zahtevima.

PODRAZUMEVANI TIP DOKUMENTA – Tip dokumenta za kreirane profakture.

PODRAZUMEVANI MAGACIN – Osnovni magacin na portalu.

MAGACINI KOJI SE PRIKAZUJU – Iz kojih magacina će se prikazivati stanje.

VRSTE KOJE SE PRIKAZUJU (VP) – Koje vrste artikala će se prikazivati za VP kupce.

VRSTE KOJE SE PRIKAZUJU (MP) – Koje vrste artikala će se prikazivati za MP kupce.

PRIKAZ ART.KOJIH NEMA NA STANJU – Da li treba prikazivati artikle kojih trenutno nema na stanju.

KORIŠĆENJE DOD.NAZIVA U ARTIKLIMA – Da li se za naziv artikla koristi dodatni naziv.

MAKSIMALNA KOL.ZA PRIKAZ – Ukoliko se pojavi količina iznad zadatog broja, na portalu se prikazuje samo obaveštenje o količini iznad maksimalne.

CENE SE UZIMAJU IZ – Koje cene će se prikazivati na portalu.

MP CENE SE UZIMAJU IZ – Cenovnik u kome se čuvaju MP cene.

KONVERZIJA DEV -> DIN CENE – Ako se uključi ova opcija, cene koje se šalju portalu se iz deviznih konvertuju u dinarske i obrnuto. Time je omogućeno da se interno radi u devizama, a portal sve cene prikazuje u dinarima.

REGISTRATOR PROFAKTURA (VP) – Registartor u koji se upisuju VP profakture.

REGISTRATOR PROFAKTURA (MP) – Registartor u koji se upisuju MP profakture.

KOMERC.PRISTUP NA PORTALU – Opcije portala koje su dostupne komercijalistima.

PARTN. PRISTUP NA PORTALU – Opcije dostupne partnerima.

MP KUPAC PRISTUP NA PORTALU – Opcije dostupne eksternim korisnicima.

OZNAKA KOLIČINE – Boje i tekst kojima će se prikazivati stanje za artikle.

SLANJE OBAVEŠTENJA NA MAIL – Da li se i kome šalje mail kad se kreira narudžbenica.

INICIJALNI PREGLED ARTIKALA –

EKSPORT ARTIKALA –

PRIKAZ VRSTA ARTIKALA –

TRAŽENJE ARTIKALA PO DELU NAZIVA – ili samo po početku naziva/šifre.

PRIKAZ NARUDŽBENICE POSLE KREIRANJA –

PRIKAZ SLIKA U TABELI –

IZBOR OBJEKATA –

IZMENA RABATA –

IZBOR MAGACINA – Da li se omogućava izbor magacina.

IZBOR ‘SVI’ ZA MAGACINE – Da li je dozvoljen izbor opcije SVI za magacin na portalu.

PROVERA STANJA KOD NARUČIVANJA – Da li se proverava raspoloživa količina prilikom naručivanja sa portala.

PRISTUP MP PORTALU BEZ AUTORIZACIJE – Da li MP korisnici mogu pristupati portalu bez autorizacije.

REGISTRACIJA EKSTERNIH KORISNIKA – Da li je dozvoljena registracija eksternih korisnika.