DRAJVERI ZA ŠTAMPANJE

Kompletna štampa se odvija preko tzv. drajvera za štampanje. Ovde se definišu novi i menjaju postojeći drajveri za štampanje.

F2 – Kreiranje novog drajvera
F3 – Brisanje drajvera
F4 – Izmena drajvera
F5 – Kopiranje drajvera
F10 – Podešavanje DPRINT.INI
Enter – Izmena drajvera
Alt-W – Snimanje drajvera u clipboard
Alt-R – Učitavanje drajvera iz clipboarda
Space – Izbor određenog štampača.

Svaki drajver sadrži podatke o formatu strane, sekvencama koje podešavaju štampač i slično. Ceo drajver je podeljen na nekoliko celina: OPCIJE, FORMAT, RAZNO i KODOVI. Osim standardnim komandama, ovim delovima možete pristupati i kombinacijom Alt-1..Alt-4. Sva podešavanja važe trajno. Ukoliko se neki od parametara promeni privremeno (prilikom pregleda dokumenta pre štampe), uvek se vraća na vrednost koja se ovde zada. Treba zadati sledeće parametre:

KVALITET ŠTAMPE – Da li će kvalitet štampe biti bolji ili lošiji.

HEDERI – Da li treba štampati zaglavlje svake strane.

FUTERI – Da li treba štampati podnožje svake strane.

AMBLEM – Da li se na početku štampa logotip firme.

KONTINUALNO ŠTAMPANJE – Ukoliko se ova opcija uključi, dokument od više strana se štampa tako što se ceo dokument bez pauze šalje na štampač. U suprotnom se pravi pauza posle svake strane.

ŠIRINA STRANE – Broj znakova u jednom redu.

BROJ REDOVA PO STRANI – Broj redova koji mogu da stanu na jednu stranu.

LEVA MARGINA – Leva margina u broju znakova.

DESNA MARGINA – Desna margina po broju znakova.

GORNJA MARGINA – Gornja margina po broju znakova.

VISINA PAPIRA – Ovde se zadaje fizička visina papira i to podataka koji se direktno šalje štampaču.

BOLD ON – Sekvenca za pojačanu štampu.

BOLD OFF – Isključenje bold štampe.

UNDERLINE ON – Podvučena štampa

UNDERLINE OFF – Isključena podvučena štampa

LARGE ON – Velika slova

LARGE OFF – Isključena velika slova

NORMAL – Uključena normal štampa

RESET – Sekvenca za resetovanje štampača

HIGH QUALITY – Visok kvalitet

LOW QUALITY – Nizak kvalitet

FORM FEED – Oznaka za sledeću stranu

CONDENSE ON – Sitna štampa

CONDENSE OFF – Isključena sitna štampa

DUŽINA STRANE – Sekvenca za postavljanje duzine strane.

INICIJALIZACIJE – Sekvenca za redosled inicijalizacije štampe. Svako slovo označava određenu akciju:
R – Reset štampača
D – Download fonta
L – Podešavanje dužine strane
Q – Kvalitet štampe
S – Veličina slova
A – Amblem
N – Normal
T – Gornja margina

TABELA ZAMENA – U ovoj tabeli se podešava tabela zamena iz internog YUSCII rasporeda programa u raspored koji koristi štampač.

AMBLEM – Izbor amblema iz spiska.

DATOTEKA ZA DOWNLOAD – Naziv datoteke za download fonta.

PORT – Izbor porta na koji se štampa. Bira se LPT1, LPT2, LPT3, DAT, FILE ili QUEUE. LPT1-LPT3 označavaju štampu direktno na port. DAT označava da štampu treba preusmeriti u privremenu datoteku. FILE ima sito značenje, s tim što se u redu KOMANDA zadaje naziv datoteke u koju treba iskopirati rezultat. QUEUE je specijalna oznaka koja označava kopiranje u red za štampanje. U tom slučaju se u KOMANDA zadaje naziv direktorijuma u kome se generišu print datoteke (oblika su 001234.PRN).

KOMANDA – DOS komanda koju treba izvršiti posle završene pripreme štampe. Izveštaj se nalazi u datoteci sa oznakom . Ukoliko je izabrana opcija FILE ili QUEUE ovde se zadaje naziv datoteke odnsno direktorijuma u koji ide štampa.

VISINA AMBLEMA – Broj redova koje zauzima amblem.

MEMORIJA – Memorija potrebna za štampu u KB (samo ako se štampa vrši eksternom komandom).