PODEŠAVANJE FORMATA BROJEVA

Svi brojevi u programu se prikazuju i učitavaju preko jedinstvenog sistema koji kontroliše broj decimala, separator za odvajanje hiljada, način za prikazivanje velikih brojeva i slično.

Ova opcija omogućava da svaki od formata izmenite u skladu za vašim potrebama. Svi formati imaju namenu (kolona OPIS), format za učitavanje (READ), format za normalno ispisivanje i rezervni format (WRITE II). Format za učitavanje sadrži format za učitavanje i oblika je 999.99. Prilikom učitavanje izabrane klase brojeva dozvoliće se unos po tom formatu.
Uneti brojevi se ispisuju po posebnim formatima (WRITE). Obično se za ispisivanje koristi oblik 9,999.99 – hiljade se odvajaju zarezom, a decimalni deo tačkom (ovo se menja prilikom ispisa). Ukoliko broj koji se prikazuje ima veći broj decimala od predviđenog u WRITE formatu, koristi se format II. Na primer, ako je zadat format

999,999.99

a treba prikazati broj 123,456, koristi se rezervni format, ako je definisan. Ovo omogućava da se neki specijalni slučajevi elegantno obrade. Na primer, ako imate artikle čije količine mogu uzimati samo cele vrednosti, nije potrebno da svuda definišete dve decimale. Dovoljno je da rezervni format za količinu ima mogućnost prikaza decimala.

Unos novog formata se izvodi jednostavnim unosom novog podatka. Pri tome treba paziti da se ne poremeti originalna širina formata, jer će to pokvariti izgled izveštaja. Ako promenite dužinu formata, program ispisuje odgovarajuće upozorenje.

Ukoliko ste izmenili format a ne želite da ga zadržite, osim ručne izmene postoji i komanda F3 koja vraća originalno definisani sistemski format.

Posle izmene formata, neophodno je izaći iz programa i ponovo ući kako bi se efekat video.