NEDOVOLJNA KOLIČINA NALOG – Akcija koja se izvršava kad se pokuša izdavanje delova kojih nema dovoljno.

NEDOVOLJNA KOLIČINA TREBOVANJE – Akcija koja se izvršava ako nema dovoljno artikala za trebovanje.

REGISTRATOR PROFAKTURA – Prefiks registratora koji se koristi za rezervacije po radnim nalozima.

AUTO REZERVACIJA – Uključenjem ove opcije se netrebovane količine na radnom nalogu automatski rezervišu kreiranjem odgovarajuće profakture.

UPOZORENJE NA AKTIVNE PROFAKTURE – Ukoliko kupac ima ativnih profaktura na svoje ima, automatski se nudi učitavanje jedne od njih.

FAKTURIS.TREBOV.KOLIČ. – Da li se fakturiše trebovana količina sa radnih naloga. U suprotnom se fakturiše planirana količina.

KPI – Da li se u radnom nalogu unosi oznaka za popunjavanje KPI

ZAKLJUČENJE UPISUJE OSTVARENE NC – Da li zaključenje naloga prepisuje planirane norma sate za svaku uslugu u ostvarene norma sate. Ova opcija se uključuje ukoliko se ne koristi funkcija za merenje ostvarenog vremena po radnom nalogu.

DELOVI, DODATNA OPREMA, ULJA – Selekcija vrsta artikala koje odgovaraju ovim kategorijama.

UČITAVANJE USLUGE – Elementi koji će se učitavati za svaku uslugu.

DEVIZNE CENE – Ukoliko se ova opcija uključi, cene koje se povlače u radnom nalogu se smatraju deviznim i automatski se množe deviznim faktorom iz kursne liste.

TEKUĆE CENE KOD FAKTURISANJA – Prilikom kreiranja fakture uzimaju se cene upisane na radni nalog, a ako je ova opcija uključena, uzimaju se tekuće cene iz izabranog cenovnika.

AUTO FORMIRANJE MP CENA – Ova opcija se koristi kad se cena u servisu formira kao VP cena + PDV. Na taj način će se na kalkulacijama formirati MP cene koje će se kasnije koristiti u fakturisanju.

ŠIFRA ARTIKLA SA CRTICOM – Da li se u šiframa artikala pojavljuju crtice.

ELEMENTI VOZILA – Izbor elemenata koji se unose za svako vozilo.

UPOZORENJA KOD TESTIRANJA KUPACA – Ova opcija služi da se uključe razna upozorenja kad se pravi nalog. Može se uključiti opcija za upozoravanje kad je kupac suspendovan, ima dospeo dug, nema garanciju ili je premašio limit.

ZABRANA KOD TESTIRANJA KUPACA – Slično prethodnoj, ova opcija služi da podesi ponašanje programa kad se izabere kupac koji je suspendovan, ima dospeo dug, nema garanciju… Pri tom program zabranjuje dalji rad, odnosno ne dozvoljava izbor kupca. Postoji i posebno pravo pristupa koje može dozvoliti da pojedini korisnici ipak unesu dokument sa „probijenim“ limitom. Više o načinu testiranja možete pročitati u posebnom poglavlju.

KOPIRANJE NAPOMENE U FAKTURU – Ova opcija omogućava kopiranje napomene iz naloga u fakturu.

FILTER ZA UČITAVANJE NORMATIVA – Ovde se zadaje T/L za učitavanje normativa za automobile određene vrste.

OBAVEZAN UNOS KILOMETRAŽE – Da li je obavezan unos kilometraže na radnom nalogu.

OZNAKA SERVISERA NA – Gde sve treba da se vidi serviser.

OBAVEZAN UNOS SERVISERA – Ova opcija omogućava da se za određene elemente radnog naloga mora uneti serviser.

NE FAKTURIŠU SE – Tipovi artikala koje ne treba fakturisati (potrošni materijal i sl).

SUMIRANJE USLUGA NA FAKTURI – Ako se ova opcija uključi, prilikoim generisanja fakture se sumiraju sve usluge istog naziva i iste cene.