AUTOMATSKO ZATVARANJE STAVKI – Da li se u karticama partnera automatski zatvaraju stavke. Ukoliko se ova opcija uključi, stavke se zatvaraju u dve faze, pri čemu svaka faza može da se uključi ili isključi:

(1) ZATVARANJE STAVKI SA POZIVOM NA BROJ – Da li treba zatvoriti stavke sa istim pozivom na broj?

(2) ZATVARANJE STAVKI BEZ POZIVA NA BROJ – Da li treba zatvarati stavke koje nemaju poziv na broj?

ELEMENTI POMOĆNE LINIJE ZA PARTNERA – Pomoću ove opcije se biraju elementi partnera koji će biti prikazivani u statusnoj liniji.

KUPCI KOJI SE KORISTE – Oznake kupaca koji se koriste u profakturama, fakturama, …

KUPCI – Oznake kupaca koji se koriste za izveštaje

DOBAVLJAČI – Oznake dobavljača

BANKE – Oznake za banke koje se koriste u evidenciji čekova.

AUTOMATSKO ZATVARANJE NEISPRAVNIH KARTICA – Pri svakom pregledu kartice partnera, automatski se vrši provera ispravnosti zatvaranja kartice. Ako kartica nije dobro zatvorena, vrši se automatsko zatvaranje. Ponekad je zgodno ovu opciju privremeno isključiti, ako su u pitanju veće kartice. Opcija se odnosi na neposredni ulazak u kartice, kao i na izveštaje koji koriste otvorene stavke („Nenaplaćena potraživanja“, …). NAPOMENA: Ukoliko se ova opcija isključi, postoji mogućnost da izveštaj ne da prave vrednosti, jer kartice nisu ispravno zatvorene!

TOLERANCIJA DOSPELOG DUGA – Ako se kontroliše dospeli dug kupaca, uzimaju se samo dugovi veći od ovog iznosa.

TOLERANCIJA DOSP.DUGA (PROC.LIMITA) – Umesto apsolutnog iznosa, tolerancija dospelog duga se može zadavati i kao procenat od zadatog limita. Zadavanje procenta isključuje mogućnost zadavanja apsolutnog limita i obrnuto.

LIMIT SE RAČUNA NA DOSPEO DUG – Limit se normalno računa na ukupan dug (duguje – potražuje). Postoji mogućnost, koja se uključuje ovom opcijom, da se limit računa samo na dospeo dug. Tada se limit računa na dospeo dug. Tekuća faktura se računa samo ako je rok plaćanja 0 dana, u suprotnom se ne računa u dug (jer faktura nije dospela).

INICIJALNA VREDNOST LIMITA – Za nove kupce se za vrednost limita uzima ova vrednost.

AUTO KREIRANJE OBJEKTA ZA PARTNERA – Ako se uključi ova opcija, kreiranjem novog partnera se automatski kreira i jedan objekat sa istim podacima, ako ne postoji.

IZMENA OBJEKTA KOD PRIJEMA PODATAKA – Kada se transferom primaju podaci o partnerima koji imaju objekte, da li treba menjati originalne podatke?

REG.FAKTURA PO OBJEKTIMA – Uključenjem ove opcije se za svaki objekat unosi podatak o registratoru u kome se kreiraju fakture za taj objekat. Takođe se može uneti i podrazumevana vrednost kod kreiranja objekta.

ŠABLON ZA GENERISANJE ŠIFRE – Ukoliko se ovo polje ostavi prazno, kod generisanja nove šifre kupca skraćenicom „?“ se dobija šifra koja je veća od svih šifara partnera. Međutim, ukoliko je na nekom partneru uneta veoma velika šifra (recimo, 1234567890), naredna šifra će biti prva sledeća, što može biti nezgodno. Zato postoji ova opcija koja zadaje maksimalne šifre. Na primer, ako se za šablon zada „999“, generisaće se šifre veće od trocifrenih šifara (na primer, ako je najveća trocifrena 123, dobiće se 124, 125, …)

IZBOR PRIDRUŽENOG MAGACINA ZA SUSPENDOVANE PARTNERE – Da li je dozvoljeno birati u dokumentima za pridruženi magacin partnera koji je suspendovan.

PRIKAZIVANJE DODATNOG NAZIVA – Prilikom izbora partnera u dokumentima može se izabrati prikazivanje dodatnog naziva ili komercijaliste u sledećem redu.

EXPORT PARTNERA – da li se u ovom izveštaju prikazuju samo osnovni partneri ili partneri sa objektima.

POPUSTI U ALT-P IZVEŠTAJU – Da li u ovom izveštaju o podacima partnera treba prikazivati podatke o popustima.

ŠABLON ZA GENERISANJE NAREDNE ŠIFRE – Ukoliko se za šifru partnera zada „?“ sistem generiše novu slobodnu šifru za tog partnera. To su redom izastopni celi brojevi: 1, 2… Ukoliko je potrebno, može se zadati da šifra uvek bude sa određenim brojem cifara: 1000, 1001,,, Tada se kao šablon zadaje 9999.

IZBOR PRID.MAGACINA ZA SUSPEND.PART – Da li je dozvoljen izbor suspendovanog partnera kod izbora pridruženog magacina.

UNOS OBJEKTA ZA STATUSE – Normalno se kod unosa izvoda unose samo osnovni partneri. Ova opcija služi da se izbor objekta proširi i na neke posebne statuse partnera.

TEST STATUSA PARTNERA – Da li se dodatno proverava ispravnost unetog statusa partnera.