NEDOVOLJNA KOLIČINA U PROFAKTURI – Koju akciju treba preduzeti ukoliko pri unosu profakture nema dovoljno na stanju.

PRI UNOSU DOKUMENTA POKAZUJE SE – Da li pri unosu stavki treba prikazivati ukupne rezervacije ili slobodnu količinu (količina – rezervacije).

SUMIRANJE ARTIKALA – Ako se ova opcija uključi, prilikom snimanja dokumenta se sumiraju svi isti artikli.

ZA KOLIČINU U PROF.SE UZIMA – Ukupna količina po svim magacinima ili samo količina u izabranom magacinu.

ELEMENTI REDA U PROFAKTURI – Koje elemente sadrži jedan red u profakturi.

AUTO KREIRANJE PROF.SA OSTATKOM – Ukoliko se prilikom kreiranja fakture iz profakture izmeni količina na dokumentu, ostatak se automatski rezerviše kroz novi dokument sa oznakom /a. Na primer, ako je u pitanju profaktura 123, ostatak će se prikazati na profakturi 123/a.

ELEMENTI PROFAKTURE – Koje elemente treba da ima profaktura.

REGISTRATORI U PROFAKTURAMA – Da li su potrebni registratori u profakturama?

ZBIRNE REZERVACIJE – Da li se rezervacije vode posebno po svakom magacinu ili zbirno, za sve magacine odjednom. U zavisnosti od ovog podešavanja na profakturama, otpremnicama i fakturama se drugačije vrši kontrola količina.

SORT ARTIKALA NA PROFAKTURI – Kako će se sortirati stavke na profakturi posle snimanja dokumenta.

AUTO SRAVNJENJE PROF->FAKTURA – Kada se na osnovu profakture pravi faktura, ukoliko ne postoji dovoljna količina na stanju, program ne dozvoljava pravljenje profakture. Korišćenjem ove opcije se prilikom pravljenja fakture količina na profakturi automatski smanjuje na raspoloživu količinu. Ostatak se može automatski pridružiti novoj profakturi, ako je uključeno generisanje profaktura sa ostatkom.

RAZBIJANJE USLUGA SA MATERIJALOM – Kad se uključi ova opcija, prilikom kreiranja otpremnice ili fakture na osnovu profakture sa uslugom koja u sebi ima materijal, automatski se takve usluge brišu i ostaju normalni artikli.

KOLIKO DANA SE ODLAŽE PLAĆANJE – Program automatski na datum profakture dodaje zadat broj dana kako bi se dobio datum valute.

VAŽNOST PROFAKTURE – Koliko dana inicijalno važi profaktura.

KORIŠĆENJE ODLOŽENOG PLAĆANJA ZA VAŽNOST PROFAKTURE – Da li se zadati podatak za odloženo plaćanje (za svakog kupca ili globalni parametar) koristi pri kreiranju profaktura. Ukoliko se uključi ova opcija, podaci za važnost i odlaganje se sabiraju u polje za važenje profakture.

UPOZORENJE KOD UNOSA STAVKI – Koja upozorenja će se ispisivati kod unosa svake stavke dokumenta (profakture, otpremnice i fakture). Delimično pakovanje služi za upozorenje ukoliko se fakturiše količina koja ne odgovara celom broju paketa (na primer, fakturiše se 28 komada, a pakovanje je 10 komada). Može se uključiti i upozorenje kada na artiklu postoji definisana napomena. NAPOMENA: ova opcija važi i za unos stavki otpremnice i fakture!

ELEMENTI KOJI SE KOPIRAJU PRO -> OTP – Koji od elemenata profakture se kopiraju u otpremnicu.

ELEMENTI KOJI SE KOPIRAJU PRO -> FAK – Koji od elemenata profakture se kopiraju u fakturu.

TOLERANCIJA DOSPELOG DUGA – Ako se kontroliše dospeli dug kupaca,
uzimaju se samo dugovi veći od ovog iznosa.

TOLERANCIJA DOSP.DUGA (PROC.LIMITA) – Umesto apsolutnog iznosa,
tolerancija dospelog duga se može zadavati i kao procenat od zadatog
limita. Zadavanje procenta isključuje mogućnost zadavanja apsolutnog
limita i obrnuto.

AUTO KREIRANJE OBJEKTA ZA PARTNERA – Ako se uključi ova opcija,
kreiranjem novog partnera se automatski kreira i jedan objekat sa
istim podacima, ako ne postoji.

IZMENA OBJEKTA KOD PRIJEMA PODATAKA – Kada se transferom primaju
podaci o partnerima koji imaju objekte, da li treba menjati originalne
podatke?

REG.FAKTURA PO OBJEKTIMA – Uključenjem ove opcije se za svaki objekat
unosi podatak o registratoru u kome se kreiraju fakture za taj
objekat. Takođe se može uneti i podrazumevana vrednost kod kreiranja
objekta.

UPOZORENJA KOD TESTIRANJA KUPACA – Ova opcija služi da se uključe razna upozorenja kad se pravi profaktura za određenog kupca. Može se uključiti opcija za upozoravanje kad je kupac suspendovan, ima dospeo dug, nema garanciju ili je premašio limit.

ZABRANA KOD TESTIRANJA KUPACA – Slično prethodnoj, ova opcija služi da podesi ponašanje programa kad se u profakturi izabere kupac koji je suspendovan, ima dospeo dug, nema garanciju… Pri tom program zabranjuje dalji rad, odnosno ne dozvoljava izbor kupca. Postoji i posebno pravo pristupa koje može dozvoliti da pojedini korisnici ipak unesu fakturu sa „probijenim“ limitom. Više o načinu testiranja možete pročitati u posebnom poglavlju.

PRO -> INT MAG.SA PROF.SE KOPIRA U MAG – Kod kopiranja profakture u interni nalog komandom „I“, da li se magacin sa profakture kopira u magacine internih naloga.

PRENOS U REG.SA RAZLIČITIM MAGACINOM – Da li se dozvoljava prenos (Ctrl-F4) profaktura u registrator na kome je označen drugačiji magacin?