PORESKE TARIFE

Pomoću poreskih tarifa možete uvesti skraćenice za pojedine grupe poreza. Kasnije se umesto zadavanja grupe poreza može zadati samo skraćenica tarife. Time skraćujete vreme potrebno za zadavanje poreza na raznim mestima u programu. Za zadavanje tarifa mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Dodavanje nove tarife.

F3 – Brisanje tarife.

F4 – Izmena tarife.