PRAVILA ZA KNJIŽENJE – POČETNO STANJE

Ovo pravilo reguliše automatski prenos početnog stanja u narednu godinu. Može se prenositi samo saldo ili kompletan promet. Od parametara se zadaje vremenski interval (početak i kraj godine koja se prenosi), a zatim se podešavaju tri opcije koje određuju da li se početno stanje razdvaja po analitici i sektorima i projektima. Naime, ako je na nekom kontu definisana analitika i postoje posebna knjiženja na razne partnere, takav konto će biti prenet po saldu svakog pojedinačnog partnera. Slično je i za sektore/projekte.

Ukoliko postoje devizna konta, program automatski generiše preseke i deviznih konta, paralelno sa dinarskim. Ali, ako se nalog početnog stanja generiše u običnom registratoru, sve devizne stavke se ignorišu. Ukoliko se početno stanje generiše u deviznom registratoru, generišu se i devizne stavke, s tim što se kurs naknadno određuje na osnovu dinarskog i deviznog salda. Na primer, ako je saldo deviznog konta 6000 dinara i 100 usd, biće prenete obe vrednosti, a za kurs će biti uzeto 6000/100=60.