PREGLED I ŠTAMPANJE IZVEŠTAJA

Svi izveštaji iz programa se koriste kroz jedinstven sistem koji omogućava da se izveštaji pregledaju, a zatim po potrebi i odštampaju. Standardnim kursorskim komandama se izveštaj može pomerati gore, dole, levo i desno. Tasterima PgUp i PgDN se prelazi na prethodnu/narednu stranu u prikazu. Prelazak na novu stranu se prikazuje kao crvena linija u pregledu. U statusnoj liniji se prikazuje broj tekuće strane. Osim toga, mogu se koristiti i sledeće komande:

Tab – Pomeranje izveštaja za 7 pozicija desno

Shift-Tab – Pomeranje za 7 pozicija levo

Home – Pomeranje na levu marginu

End – Pomeranje na desnu marginu

„P“ – Štampanje prikazanog izveštaja na štampač. Koristi se drajver za štampač čije je ime ispisano u donjem levom uglu.

„I“ – Štampanje dela prikazanog izveštaja. Zadaje se početna i zadnja stranica koje treba štampati, kao i broj kopija.

„F“ – Slanje izveštaja na faks. Za korišćenje ove opcije je neophodno da se zadovolje određeni tehnički uslovi (instaliran program za faksovanje).

„M“ – Slanje izveštaja na izabranu mail adresu. Izveštaj se šalje u jednom od sledećih formata: PDF, Word, Excel, HTML, Calc, Write ili Text. Opciono se može izabrati naziv datoteke koja se šalje uz mail. Naziv mora biti sastavljen isključivo od slova i cifara.

„S“ – Ispisuje naziv skripta u kome je definisan tekući izveštaj. Ako ne postoji takav skript, ispisuje se „In Code“.

„V“ – Da li se pre štampe ispisuje preview.

PgDn – Sledeća strana

PgUp – Prethodna strana

Ctrl-PgDn – Kraj izveštaja

Ctrl-PgUp – Početak izveštaja

F7 – Traženje proizvoljnog teksta u izveštaju.

Shift-F7 – Traženje sledećeg pojavljivanja teksta.

„O“ – Izmena nekih opcija prilikom štampe: margina, amblema, …

„E“ – Eksportovanje izveštaja u ASCII formatu. Izveštaj se može eksportovati u datoteku, tekstove, poruku u internom mail sistemu i „fasciklu“ za čuvanje izveštaja.

123456789 – Štampanje izveštaja u više kopija.

Alt-F – Šalje se oznaka štampaču za prelazak na novu stranu.

Alt-P – Izbor štampača. Ovako se za vreme rada može birati štampač na kome će se izveštaj odštampati.

Ctrl-P – Izbor Windows štampača. Ukoliko se koristi drajver AppPrint, ovako se može birati bilo koji od dostupnih printera.

Alt-O – Zamena sistemskog i tekućeg skripta. Ukoliko neki izveštaj ima alternativni skript, ova komanda vraća originalni (sistemski), a ako se opet aktivira, vraća izmenjeni skript.