PREGLED PO DIMENZIJAMA – Za zadati period i izabranu dimenziju ispisuje se rekapitulacija utrošenih sirovina, troškova i fakturisanih artikala.